Thứ Tư, 22/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 23/4/2024 12:25'(GMT+7)

Nâng cao hiệu quả tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh ủy, thành uỷ qua 40 năm đổi mới đất nước

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Thường trực và Lãnh đạo một số ban Đảng các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận chung và khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới, thông qua việc tham mưu giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh ủy, thành ủy ban hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, quyết sách đổi mới.

KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ, VAI TRÒ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC THAM MƯU QUA 40 NĂM ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn,Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo là kết tinh bản lĩnh, trí tuệ, sức lao động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có đóng góp quan trọng, thiết thực của các ban, các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh/thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác tham mưu.
Tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương là tham mưu cấp chiến lược của Đảng, có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc; Lãnh đạo, chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, qui định... của Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp nảy sinh trong thực tiễn; Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng... Các cơ quan tư vấn có nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp các luận cứ lý luận, thực tiễn phục vụ quá trình hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng; phát triển khoa học lý luận chính trị, cung cấp các luận cứ khoa học và trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

“Nhận thức rõ và sâu sắc về trọng trách của mình, các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh ủy, thành uỷ trực thuộc Trung ương luôn nỗ lực không ngừng, thường xuyên đổi mới, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên tất cả các phương diện, các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ phát triển lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng; từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...”, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận

Đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận "Công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương".

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 23 bài tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và địa phương.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đi sâu đánh giá thực trạng và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý về công tác tham mưu qua 40 năm đổi mới. Theo đó, về những thành tựu đạt được, các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh/thành uỷ trực thuộc Trung ương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới như đã cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, góp phần hình thành, từng bước hoàn thiện, hiện thực hóa đường lối đổi mới của Đảng; góp phần đổi mới tư duy lý luận, hình thành cơ bản lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng. Đồng thời đã tham mưu hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng trên các lĩnh vực cơ bản trong công cuộc đổi mới.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Về hạn chế, công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương vẫn còn bất cập so với tiềm năng, so với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực ngày càng phức tạp, tình hình đất nước còn nhiều khó khăn. Các tổ chức tham mưu, tư vấn còn phân tán, thiếu sự liên kết, phối hợp đồng bộ, thống nhất. Nguồn lực phục vụ công tác tham mưu, nhất là nguồn lực con người và cơ sở vật chất, công nghệ còn bất cập. Phương thức tham mưu còn hạn chế, nhất là phương thức cập nhật, liên kết thông tin. Nội dung tham mưu còn những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu…

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐÚC KẾT NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU QUA 40 NĂM ĐỔI MỚIĐồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, các bài tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận chung và khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới, thông qua việc tham mưu giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh ủy, thành ủy ban hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, quyết sách đổi mới; đồng thời góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, một số tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung phân tích bối cảnh mới và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc đổi mới công tác tham mưu. Công tác tham mưu vừa có những thuận lợi cơ bản vừa có nhiều khó khăn thách thức lớn và nhiệm vụ là rất nặng nề với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự vững vàng, nhạy bén, tầm trí tuệ, khả năng dự báo, đề xuất kịp thời, chính xác của các ban, cơ quan tham mưu, của đội ngũ cán bộ tham mưu.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, các ý kiến tại hội thảo đã đề xuất được một số định hướng quan điểm và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác tham mưu thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là một số giải pháp về nhận thức như:

Một là, cần khẳng định, thống nhất về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu gắn bó hữu cơ với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự trong sạch, vững mạnh toàn diện của Đảng; lãnh đạo công tác tham mưu, chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham mưu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng.

Hai , rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu của các ban, các cơ quan Đảng. Xây dựng cơ chế liên kết, phối hợp giữa các ban, cơ quan Đảng; giữa các ban, cơ quan tham mưu của Đảng với các cơ quan tham mưu của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; giữa các ban, cơ quan tham mưu ở Trung ương với các ban, cơ quan tham mưu ở địa phương, tạo thành sự liên thông, gắn bó giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa tham mưu hoạch định đường lối với tham mưu xây dựng chính sách và tham mưu tổ chức thực hiện đường lối, chính sách. Phát huy vai trò Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc gắn kết, phát huy năng lực tham mưu của các ban, các cơ quan Đảng ở Trung ương và các ban, cơ quan tham mưu của các tỉnh ủy, thành ủy.

Ba là, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu, xem đó là một trong những trọng tâm của công tác cán bộ. Xây dựng, thực hiện khung tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ tham mưu; có cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng các cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, những chuyên gia khoa học đầu ngành về công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương nhằm nâng cao năng lực tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Bốn là, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật của các ban, cơ quan tham mưu của Đảng, đặc biệt là hạ tầng số; xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học có tính kết nối giữa các cơ quan tham mưu; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo... phục vụ công tác tham mưu, nâng cao năng lực dự báo, chất lượng, hiệu quả tham mưu, tư vấn hoạch định, thực thi đường lối, chủ trương, của Đảng, định hướng pháp luật, chính sách của Nhà nước.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng bìm gốm lưu niệm cho Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng bình gốm lưu niệm cho Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tham mưu của các ban, các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng lưu ý, nội dung của các bài tham luận và ý kiến phát biểu trong Hội thảo sẽ tiếp tục được nghiên cứu, chắt lọc để phục vụ đổi mới công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương thời gian tới./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất