Chủ Nhật, 3/3/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Ba, 14/11/2023 11:6'(GMT+7)

Phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024

1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang biên soạn, khi hoàn thành sẽ có hướng dẫn cụ thể.

1.2Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành.

1.3Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành.

2. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", thực hiện theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.2. Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", thực hiện theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.3. Chuyên đề "Hội nhập quốc tế", thực hiện theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Hội nhập quốc tế" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.4. Chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo", thực hiện theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo" dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.5. Chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc", thực hiện theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực hiện theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

2.7. Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, thực hiện theo Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành.

2.8. Chuyên đề giáo dục Lịch sử Đảng “Đảng ta thật là vĩ đại”, dành cho cán bộ, đảng viên, hội viênnhân dân, thực hiện Quyết định số 2448-QĐ/BTGTW ngày 26/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1. Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở", thực hiện theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW, 16/6/2022 về thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ban hành.

3.2. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng” thực hiện theo Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

3.3. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”, thực hiện theo Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

3.4. Chương trình "Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện", thực hiện theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17/11/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” dành cho giảng viên giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

3.5. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”, thực hiện theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 31/8/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở theo Hướng dẫn số 120 -HD/BTGTW ngày 06/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành.

5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” thực hiện theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ban hành. Đồng thời, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở.

* Lưu ý: Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung một số chương trình bồi dưỡng chuyên đề khi có tài liệu mới Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có Hướng dẫn sau. Trong khi chờ hướng dẫn, tài liệu mới, đề nghị các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện theo hướng dẫn hiện hành./.

 Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất