Thứ Sáu, 21/6/2024
Nhịp cầu Công Thương
Thứ Tư, 13/12/2023 14:30'(GMT+7)

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường ngành Công thương

Xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch Bảo vệ môi trường ngành Công thương.

Xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch Bảo vệ môi trường ngành Công thương.

Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường là một trong những quan điểm, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng qua nhiều thời kỳ. Điều đó đã được thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến Đại hội XIII; trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, sửa đổi, bổ sung năm 2011; trong các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020, 2021-2030; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”... Đồng thời hiện thực hoá bằng các Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, 2005, 2014 và 2020.

Với quan điểm xuyên suốt là thúc đẩy sự phát triển bền vững; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; từng bước phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, Đảng ta nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả các chủ thể trong bảo vệ môi trường; chú trọng kiểm soát ô nhiễm môi trường; khai thác sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội do nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng xã hội.

Ngành Công Thương đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại cũng phát sinh nhiều vấn đề về môi trường cần được quan tâm giải quyết. Trong những năm qua, ngành Công Thương đã nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các “điểm nóng” về môi trường và từng bước kiểm soát các nguồn thải. Tuy nhiên, trình độ công nghệ, thiết bị của nhiều lĩnh vực công nghiệp được đầu tư qua nhiều giai đoạn còn lạc hậu, cũ và chiếm tỷ lệ cao trong các ngành công nghiệp, cùng với đó là hệ thống pháp luật và chính sách về bảo vệ môi trường còn nhiều điểm chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn và thiếu ổn định cũng là những vướng mắc cần giải quyết. Theo đó, việc nhận diện, xác định các thách thức, vấn đề về môi trường, cũng như thống kê, kiểm soát các nguồn thải từ các hoạt động công nghiệp (như điện mặt trời, điện gió, điện rác, từ trường, bức xạ, chất thải điện tử,...) và thương mại (dịch chuyển các loại công nghệ cũ, lạc hậu, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất...) là hết sức cần thiết nhằm giúp cơ quan quản lý Nhà nước có các giải pháp cụ thể, tránh bị động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với các sự cố môi trường.

Tại Kế hoạch Bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 (Kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 8/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ) đã xác định việc đưa ra lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của ngành, tập trung vào các nội dung: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương; ngăn ngừa, kiểm soát các nguồn thải, hạn chế các rủi ro, sự cố môi trường; xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại; nhận diện các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới và phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững, bám sát các: mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Theo đó, các mục tiêu tổng quát của Kế hoạch Bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 (Kế hoạch) nêu rõ: 1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường ngành Công Thương đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, đặc biệt tập trung vào một số loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 2) Ngăn chặn, kiểm soát các nguồn chất thải gây ô nhiễm và phòng ngừa các sự cố môi trường; sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên, nâng cao tỷ trọng tái chế, tái sử dụng các loại phế liệu, sản phẩm phụ và chất thải, hướng tới xây dựng, phát triển và đảm bảo mục tiêu cơ cấu lại ngành Công Thương theo hướng bền vững, thân thiện môi trường.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch là: 1) Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương; 2) Phòng ngừa, kiểm soát, xử lý và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm môi trường; 3) Đào tạo nhân lực, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường; 4) Thúc đẩy thí điểm các mô hình công nghiệp xanh trong các ngành công nghiệp.

Trong những nhiệm vụ, giải pháp về tuyên truyền, Kế hoạch khẳng định rõ việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương thông qua các ấn phẩm truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn; tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương; xây dựng và phổ biến các mô hình doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; xây dựng và ban hành sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường các lĩnh vực sản xuất công nghiệp...

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt cùng các chương trình kế hoạch hành động hiệu quả và sự hưởng ứng vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường nói chung và môi trường ngành Công Thương đã cải thiện rõ rệt ở tất cả các lĩnh vực. Nhiều công nghệ mới, thân thiện với môi trường đã được ứng dụng và đạt hiệu quả trong thực tiễn; hệ thống khí thải, nước thải tại các nhà máy công nghiệp được kiểm soát; rác thải nhựa, túi ni-lông trong sản xuất tiêu dùng được giảm thiểu, thay thế...

Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục chú trọng:

Một là, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai.

Hai là, tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại chợ, siêu thị và trung tâm thương mại; quản lý, xử lý các tấm quang năng thải, bỏ từ các nhà máy điện mặt trời; tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường...

Ba là, rà soát, nghiên cứu xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường làm nguyên liệu, vật liệu và tái sử dụng nước thải làm nước đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bốn là, duy trì, phát triển cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương đảm bảo đồng bộ, liên thông với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia theo quy định. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương như quản lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao; quản lý vận hành các hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản...

Năm là, xác định truyền thông có vai trò quan trọng trong việc lan toả thông điệp về bảo vệ môi trường, Bộ Công thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường cho các đơn vị (Sở Công Thương địa phương, tập đoàn/tổng công ty/doanh nghiệp ngành Công Thương) để tăng cường hiệu quả quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.../.

Ban tổ chức và các tác giả, đại diện nhóm tác giải đoạt giải Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ II năm 2023.

Ngày 13/12/2023, tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ II năm 2023, đại diện Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, tiếp nối thành công của Cuộc thi “Bảo vệ môi trường ngành Công Thương” tổ chức lần đầu vào năm 2016, năm 2023, và thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao trong công tác bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Cuộc thi Bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ II nhằm tổng kết những kết quả đạt được, lan toả, tôn vinh những kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến, góp ý hữu ích cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương thông qua các tác phẩm báo chí, truyền thông.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 202 tác phẩm, nhóm tác phẩm dự thi của phóng viên, nhà báo từ nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương; chuyên gia kinh tế - môi trường; tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước. Các tác phẩm báo chí đã tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường nói chung và của ngành Công Thương nói riêng; biểu dương các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ…; phản ánh những khó khăn, thách thức, bất cập; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương...

Sau vòng sơ loại và 2 vòng chấm sơ khảo, chung khảo, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm của Ban Thư ký, Hội đồng chấm giải, Ban tổ chức đã chọn ra được 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Các giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.


MẠNH DUY

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất