Chủ Nhật, 23/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 16/8/2019 8:14'(GMT+7)

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên VCNET

Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 – 3/2/2020), lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và trong sự nghiệp đổi mới.

Qua đó, góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta và của ngành Tuyên giáo; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. 

Cuộc thi tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo kế hoạch, Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” sẽ được phát động vào ngày 22 tháng 8/2019. Dự kiến, tuần thi đầu tiên sẽ bắt đầu từ10h, thứ hai, ngày 26/8/2019. Cuộc thi được tổ chức hằng tuần, bắt đầu từ 10h sáng thứ 2 tuần này và mở kết quả thi vào 9h30 sáng thứ hai tuần kế tiếp. Kết quả cuộc hằng tuần sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.Tổng kết cuộc thi được tổ chức vào tháng 1/2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2020).

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” sẽ được phát động vào tháng 2/2020; tiến hành cuộc thi và thông báo kết quả hằng tuần; dự kiến tổng kết cuộc thi vào tháng 7/2020 nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo (1/8/1930- 1/8/2020).

Về phương thức thi: Tổ chức thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNET (vcnet.vn). 

Các cơ quan báo chí phối hợp tổ chức cuộc thi đặt banner trên trang chủ ấn phẩm điện tử và hằng tuần công bố kết quả cuộc thi trên các báo in, báo điện tử.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Nội dung, Ban Thư ký cuộc thi.

Về bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã mời nhiều nhà khoa học từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị, Bộ Công an, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... tham gia soạn thảo "ngân hàng" câu hỏi, đáp án và tài liệu tham khảo phục vụ cho cuộc thi. Trong đó, nội dung câu hỏi thi về những thành tựu vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ, về những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, các dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng, các kỳ Đại hội mang tính bước ngoặt; các lĩnh vực về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa…; các di tích lịch sử; các tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; tìm hiểu về các nhân vật lịch sử; tìm hiểu về Tuyên ngôn Độc lập; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất