Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết trung ương 9 Khóa XI

Đồng chí Lê Hồng Anh - Thường trực Bộ Chính trị chỉ đạo Hội nghị.

Đã xem:2176

Video khác