Trang bị 9,4 triệu bản sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Ngày 24-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2016).

Đã xem:1588

Video khác