Nhận diễn những thủ đoạn xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:8952

Video khác