Thứ Năm, 25/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 19/12/2023 11:15'(GMT+7)

Công tác dư luận xã hội phải bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, ngành và thực tiễn cuộc sống

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRA, THĂM DÒ DƯ LUẬN XÃ HỘI

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác dư luận xã hội, đồng chí Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, công tác dư luận xã hội năm 2023 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động đổi mới về nội dung, phương thức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và định hướng dư luận xã hội theo tinh thần Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Các báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề phản ánh tình hình dư luận xã hội từ Trung ương tới địa phương được nâng lên về cả số lượng và chất lượng.

Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng, phát hành 22 báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề về tình hình dư luận xã hội. Trong đó, 11 báo cáo nhanh gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư (tăng 6 báo cáo so với năm 2022) tập trung vào các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phát hành 1969 báo cáo tổng hợp dư luận xã hội (tăng 786 báo cáo so với năm 2022). Có địa phương xây dựng báo cáo về tình hình tư tưởng dư luận xã hội theo ngày gửi đến thường trực cấp ủy. 


Với  hình thức, phương pháp nắm bắt thông tin dư luận xã hội rất đa dạng, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh, bảo đảm phản ánh thông tin đầy đủ, khách quan, nhiều chiều, kịp thời, chính xác, đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội dễ dàng nắm bắt, tiếp nhận xử lý thông tin, tham mưu giúp các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề tiêu cực “từ sớm, từ xa”, tránh tạo “điểm nóng” tại cơ sở.

Sự chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội trong năm 2023 đã thể hiện rõ tính nhạy bén, bám sát thực tế, lắng nghe và biết “chắt lọc” dư luận, trên cơ sở đó cung cấp những thông tin quan trọng từ thực tiễn để trình cấp có thẩm quyền tham khảo, ra quyết sách đối nội, đối ngoại phù hợp, ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phạm Thu Hà trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Phạm Thu Hà trình bày báo cáo tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2023

Các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục được đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về phương thức và chất lượng ngày càng được nâng cao. Việc triển khai thăm dò công phu, bài bản, khoa học theo hướng bám sát mục đích, nhiệm vụ; bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, độ tin cậy về khoa học của các kết quả thăm dò dư luận xã hội.

Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực phối hợp hiệu quả với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện 9 cuộc thăm dò dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước đã triển khai thực hiện 119 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội. Chủ đề điều tra, thăm dò dư luận xã hội tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình, nghị quyết lớn của Trung ương và địa phương, hướng đến đánh giá kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Thành công trong đổi mới nội dung, phương thức điều tra, thăm dò dư luận xã hội trong năm 2023 tiếp tục tạo tiền đề giúp cho Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo sát sao hơn nữa việc tổ chức thăm dò dư luận xã hội, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả. Đây là kênh thông tin quan trọng phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành TW và địa phương tham khảo; phục vụ thiết thực cho việc ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học ngày càng được chú trọng. Năm 2023, Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị luôn quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả Nội dung tập huấn chú trọng cung cấp kiến thức cơ bản về công tác dư luận xã hội trong tình hình mới; kỹ năng nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, tham mưu định hướng dư luận xã hội; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, điểm nóng chính trị, xã hội ở cơ sở… Qua các buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội được nâng lên về trình độ, chuyên môn, nắm chắc các kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Ban Tuyên giáo cấp tỉnh  đã tổ chức 64 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội cấp tỉnh và tương đương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Việc quan tâm nhiều hơn tới các hoạt động khoa học, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật thông tin cho đội ngũ cộng tác viên, cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội các cấp đã giúp cho công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động dư luận xã hội bám sát tình hình, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, tránh được lối mòn, nếp cũ.

Bên cạnh đó, việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ở các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ bản theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp được củng cố, mở rộng.

Về đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, năm 2023, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở Trung ương và địa phương tiếp tục được củng cố, mở rộng, bảo đảm cơ cấu, thành phần, đại diện cho các giai tầng trong xã hội. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ngày càng đi vào nề nếp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng lên; hình thức nắm bắt và phản ánh dư luận đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai nhân rộng. Một số địa phương mở rộng thành phần cộng tác viên ngoài hệ thống Đảng, Nhà nước; tăng cường hoạt động của đội ngũ  cộng tác viên đơn tuyến; tổ chức luân phiên hội nghị công tác viên dư luận xã hội và giao ban an ninh tư tưởng tại cơ sở; xây dựng quy trình dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, xử lý khủng hoảng truyền thông…

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho biết, Nam Định tự hào là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, vùng đất “Văn hiến” với lịch sử phát triển lâu đời, nơi hội tụ của truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, truyền thống lao động cần cù thông minh, sáng tạo; truyền thống đoàn kết nhân ái, truyền thống hiếu học, vượt khó vươn lên. Nơi đây là cái nôi của phong trào công nhân những năm đầu thế kỷ 20, là một trong những địa phương có tổ chức Đảng ra đời sớm nhất, từ phong trào đấu tranh cách mạng, có nhiều người con ưu tú của Nam Định đã trưởng thành và làm rạng danh cho đất nước; tiêu biểu là đồng chí Trường Chinh, 3 lần làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định phát biểu chào mừng Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh phát biểu chào mừng Hội nghị.

Những năm qua, phát huy truyền thống và những tiềm năng lợi thế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định luôn đoàn kết, đồng thuận, thống nhất và thu được những kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy chính quyền các ấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Mối quan hệ, đoàn kết lương giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

 

LÀM TỐT CÔNG TÁC DƯ LUẬN XÃ HỘI LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHÀN TẠO SỰ THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG, SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG XÃ HỘI

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà Viện Dư luận xã hội và ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các Tổ chức chính trị xã - hội đã đạt được trong năm 2023.

Phân tích bối cảnh trong nước và thế giới năm 2024, bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước có những  thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền về tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong tình hình mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới,

Thứ hai, công tác dư luận xã hội phải bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương và ngành; bám sát thực tiễn cuộc sống; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương vừa ban hành và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương. Công tác dư luận xã hội tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phòng ngừa sự hình thành các điểm nóng chính trị - xã hội.

Thứ ba, công tác thăm dò dư luận xã hội phải đặc biệt coi trọng tuân thủ quy trình nghiên cứu khoa học, bảo đảm chính xác, khách quan, độ tin cậy, hiệu lực của công cụ, kết quả nghiên cứu. Chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ trong hoạt động điều tra thăm dò dư luận xã hội. Bên canh triển khai thăm dò dư luận xã hội theo phương pháp truyền thống, đẩy mạnh hoạt động điều tra, thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến.

Thứ tư, quan tâm củng cố, phát triển, mở rộng mạng lưới cộng tác viên dư luận theo hướng đa dạng, nhiều tầng nấc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nâng cao năng lực phát hiện, dự báo, định hướng dư luận xã hội và xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh. Chú ý nhiều hơn tới việc thông tin chuyên đề, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành và liên ngành; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội (bồi dưỡng, đào tạo ở cả trong và ngoài nước).

Thứ năm, tổ chức tốt tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” ở cấp Trung ương. Trên cơ sở đó, kiến nghị Ban Bí thư ban hành văn bản mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới.

“Công tác dư luận xã hội là công việc khó, phức tạp, không chỉ đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu mà còn cần bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sự nhạy bén, nhạy cảm chính trị, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy, chính xác. Làm tốt công tác dư luận xã hội là trực tiếp góp phần tạo sự thống nhất ý chí cách mạng cao trong Đảng, sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng dân tộc cường thịnh, giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc” – Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ mong muốn, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương tiếp tục dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiệm vụ khó khăn, phức tạp song có ý nghĩa quan trọng đối với yêu cầu phát triển đất nước.

Thành công trong đổi mới nội dung, phương thức điều tra, thăm dò dư luận xã hội trong năm 2023 tiếp tục tạo tiền đề giúp cho Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo sát sao hơn nữa việc tổ chức thăm dò dư luận xã hội, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả. Đây là kênh thông tin quan trọng phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành TW và địa phương tham khảo; phục vụ thiết thực cho việc ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. 

 

* Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2023.

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị.

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị.

 

Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

* Trước đó, chiều 18/12, đoàn đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm các vị vua Trần, Đức Thánh Trần triều Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

 

Thu Hằng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất