Thứ Sáu, 21/6/2024
Lý Luận
Thứ Sáu, 10/9/2021 8:0'(GMT+7)

Đào tạo được một lớp cán bộ giải quyết vấn đề thực tiễn chúng ta sẽ có cả cơ đồ

Hôm nay, tôi rất vui mừng dự Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm quý trọng đối với Học viện, với các thầy, cô giáo, các học viên, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức, các đồng chí học viên của Học viện lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2020 - 2021 vừa qua, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, hoạt động của Học viện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Học viện vừa phải thay đổi cách thức nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tiếp tục duy trì chất lượng nghiên cứu, đào tạo, vừa phải tham gia, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhưng vượt qua những trở ngại, khó khăn đó, Học viện đã đoàn kết một lòng, nỗ lực cao, quyết tâm lớn, đạt được nhiều thành tích trong lãnh đạo, quản lý, giảng dạy và học tập. Báo cáo hoạt động của Học viện đã thể hiện rất sinh động, cụ thể, tôi nhấn mạnh một số kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất, Học viện đã tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống, nâng cao hiệu quả các hoạt động, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo học viên; chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; kịp thời hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giáo trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, cao học, nghiên cứu sinh và các tài liệu bồi dưỡng cán bộ chủ chốt.

Phương pháp giảng dạy không ngừng được đổi mới theo hướng lấy người học là trung tâm, giảng viên làm động lực, nhà trường làm nền tảng, đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu, tự đào tạo của Học viên. Kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy và học tập được nâng lên, từng bước đi vào nền nếp. Coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Thứ hai, Học viện đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch đào tạo; tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khoá XIII; nhiều lớp bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện; các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ các ban tham mưu của Đảng, các tỉnh, thành phố; các lớp đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng Nhân dân cách mạng Lào… Đây là những điểm mới, điểm sáng của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học vừa qua.

Thứ ba, chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện được nâng cao, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, đóng góp xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo của Học viện; đồng thời, tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, đề án trọng điểm do Học viện chủ trì được triển khai đúng tiến độ, nhiều sản phẩm được đánh giá cao. Từ kết quả nghiên cứu, Học viện đã có nhiều báo cáo kiến nghị có giá trị khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Hội nghị Trung ương.

Thứ tư, trong chỉ đạo công tác trường chính trị các địa phương và trường đào tạo, bồi dưỡng các bộ, ngành, đoàn thể, Học viện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết các trường chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cả nước thành một hệ thống, với nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy thống nhất. Việc tổ chức thành công hội thi giảng viên giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố và trường đào tạo, bồi dưỡng các bộ, ngành, đoàn thể đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của hệ thống này. Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng được coi trọng, ứng dụng ngay kết quả nghiên cứu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và các mặt công tác trong lĩnh vực tuyên giáo.

Thứ năm, Học viện luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác. Quan hệ giữa Học viện với các ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành phố ngày càng chặt chẽ. Dưới sự chủ trì của Học viện, công tác đào tạo, bồi dưỡng của các Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện có nền nếp, chất lượng hơn, đảm bảo thống nhất từ Trung ương tới địa phương.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ công sức, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, các thầy cô giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của Học viện; tiếp tục củng cố, khẳng định vai trò, vị thế, bồi đắp truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của Trường Đảng cao cấp Trung ương - Học viện Chính trị quốc gia mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong năm học vừa qua.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, cũng còn đó những yêu cầu phải đạt, những áp lực cần phải vượt qua, những vấn đề cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn như: Công tác quản lý hệ thống chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả; việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện có mặt chưa thật sự ngang tầm nhiệm vụ, tình trạng hẫng hụt chuyên gia đầu ngành chưa được khắc phục. Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị hiện đại, thông minh tại Học viện.

Năm học 2021 - 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bên cạnh đó, đại dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; chúng ta vừa phải tập trung toàn lực để phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phục hồi phát triển kinh tế, sớm đưa các hoạt động xã hội trở lại hoạt động có điều kiện trong môi trường có dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn dân, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bối cảnh đó sẽ tác động không nhỏ tới hoạt động của Học viện trong năm học mới này.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới của Học viện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện vừa trình bày; với trách nhiệm của mình, tôi xin nêu thêm một số nội dung để các đồng chí cùng tham khảo:

Một là, Học viện cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, với yêu cầu phải tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng Chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát hợp với tình hình mới nhằm bảo đảm các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chủ trương, chính sách của Học viện phải thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, tầm quan trọng không thể thay thế của trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị quốc gia.

Với niềm tự hào được mang tên Bác, Học viện phải gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học là để nhận thức sâu sắc hơn nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nguồn sức mạnh, động lực, to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện tiếp tục xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, phấn đấu xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo quốc gia mẫu mực trong hệ thống giáo dục cả nước. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương chính là để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, luôn có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong mọi hoạt động của Học viện.

Hai là, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Học viện cần chủ động xây dựng các phương án linh hoạt, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, vừa phải nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, vừa phải phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, học viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Học viện; đa dạng hóa hình thức đào tạo; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự giác, tự học, tự nghiên cứu của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận trong quá trình giảng dạy và học tập; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo lý thuyết trên giảng đường với nghiên cứu kinh nghiệm trong thực tiễn, học đi đôi với hành; chú trọng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy sáng tạo, phương pháp quản lý, điều hành khoa học. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ba là, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, nguồn nhân lực rất quan trọng của Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với đường lối của Đảng; có trình độ chuyên môn cao, am hiểu thực tiễn, giàu năng lực sáng tạo, say mê nghiên cứu lý luận chính trị, luôn ý thức về sự cần thiết nghiên cứu các thành tựu khoa học xã hội của nhân loại, tiếp thu có chọn lọc các thành tựu đó để không ngừng hoàn thiện lý luận của Đảng trên một số lĩnh vực. Phải đấu tranh không khoan nhượng với sự tiếp thu, trích dẫn dễ dãi, sử dụng những kết quả nghiên cứu mới của các học giả, tổ chức nghiên cứu nước ngoài chưa được thử thách, kiểm định trong thực tiễn. Mỗi giảng viên, cán bộ nghiên cứu phải phấn đấu để có sản phẩm nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học xã hội mang tầm khu vực và thế giới, được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, được giới khoa học xã hội trên thế giới tham khảo và trích dẫn. Bằng nghiên cứu của mình góp phần khẳng định và làm phong phú, sâu sắc thêm giá trị lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đã được khẳng định trong thực tiễn, chứa đựng bản sắc Việt Nam, hàm chứa những giá trị phổ biến chung mà con người luôn hướng đến và theo đuổi.

Bốn là, mỗi đồng chí học viên phải ý thức sâu sắc, xác định trách nhiệm, vinh dự của mình khi là học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu tính tranh luận, trau dồi tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư duy để nhận thức đúng vấn đề, giúp người học có phương pháp, tự tin giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Phải xác định động cơ học tập đúng đắn, “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại” như Bác Hồ đã dạy; tuyệt đối chống tư tưởng học chỉ vì bằng cấp, cho đủ điều kiện để được đề bạt, nâng lương, được cơ cấu làm lãnh đạo. Mỗi học viên phải luôn rèn luyện lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Học viện.

Năm là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xứng đáng là Đảng bộ của Trường Đảng cao cấp mang tên Bác. Tiếp tục nêu gương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp uỷ đảng trong hệ thống Học viện phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, không để xảy ra sai phạm trong các lĩnh vực công tác của Học viện.

Với truyền thống và kinh nghiệm qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm chính trị cao, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học nhiều thế hệ, có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, nhất định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong triết học cổ người Ấn Độ có nói đại ý rằng “Đào tạo một bé trai ta được một người đàn ông, đào tạo một bé gái ta được một gia đình”. Tôi xin mượn ý đó để mạo muội nói thêm: Đào tạo được một lớp cán bộ có nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp tốt để giải quyết vấn đề thực tiễn, chúng ta sẽ có cả cơ đồ. Mục tiêu mà Đảng đã xác định đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 có đạt được hay không, cần có sự đóng góp quan trọng của Học viện trong công tác đào tạo cán bộ hôm nay.

Xin chúc các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo và các đồng chí học viên mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc năm học mới của Học viện với chủ đề: “Trọng tâm, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo” thành công tốt đẹp.

VÕ VĂN THƯỞNG

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất