Thứ Sáu, 21/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 6/2/2020 14:51'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; chương trình công tác năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của năm 2020.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả 06 nhóm giải pháp đã nêu trong Báo cáo số 244, ngày 12/9/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư. Trong đó, đặc biệt quan tâm:

+ Rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, bảo đảm tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ (có kỹ năng truyền đạt, thuyết phục, nhạy bén trong nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, thực tế tiến hành công tác tuyên truyền miệng). Khi có thay đổi, bổ sung báo cáo viên Trung ương, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các đoàn thể chính trị, Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn các bộ, ngành lập danh sách gửi về Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương để Trung tâm tham mưu cho lãnh đạo Ban ban hành quyết định công nhận.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

+ Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm/phòng tham mưu công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên thuộc Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành.

+ Nâng cao chất lượng các loại hình cung cấp thông tin định hướng (hội nghị báo cáo viên, các ấn phẩm, tài liệu).

+ Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương định kỳ 03 tháng, 06 tháng báo cáo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của cấp mình về Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Bám sát Hướng dẫn của Trung ương, nhiệm vụ của cấp ủy, cùng nhu cầu thông tin của các nhóm đối tượng để lựa chọn, xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền miệng trong năm 2020, bảo đảm sự cân đối giữa thông tin cơ bản, mang tính chiến lược và thông tin thời sự để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

II. NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Về công tác xây dựng Đảng

- Tiếp tục tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tuyên truyền các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương mới ban hành; thường xuyên tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

­- Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường hoạt động báo cáo viên gắn liền với các ngày kỷ niệm lớn, như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 150 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020); 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)… bằng các phương thức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, cần chú trọng phản ánh tình hình, kết quả triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Lấy kết quả thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị để đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghị quyết.

2. Về phát triển kinh tế - xã hội

  - Tiếp tục tuyên truyền tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng của nước ta trong giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo nghị quyết đại hội đảng cấp mình; tập trung tuyên truyền các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của cả nước và của địa phương.

- Tuyên truyền việc thực hiện 03 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn; Phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ; Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại.

- Tuyên truyền về quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn và kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Tuyên truyền những kết quả quan trọng thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; kết quả việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhiệm vụ đặt ra đối với nước ta nói chung và địa phương nói riêng.

3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tuyên truyền hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2020.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền những điểm mới và kết quả nổi bật của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2020 - 2021.

- Tuyên truyền các hoạt động và thành tựu nổi bật của khoa học năm 2020, nhất là đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; những chương trình lớn của Ngành Y tế trong năm 2020.

- Tuyên truyền các hoạt động và kết quả nổi bật của thể dục thể thao năm 2020.

- Tuyên truyền phát triển bền vững với quan hệ của ba lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội - Môi trường.

4. Về quốc phòng, an ninh

- Tiếp tục tuyên truyền Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Tuyên truyền tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nước ta, nhất là tình hình trật tự an ninh ở các thành phố lớn, các vùng chiến lược: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

- Tuyên truyền tình hình Biển Đông thời gian gần đây, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vừa giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.

5. Về công tác đối ngoại

- Tuyên truyền thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, với mục tiêu bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi.

- Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

 - Tuyên truyền quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và đối tác quan trọng.

 - Tuyên truyền những thành tựu và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) sau 25 năm gia nhập; những đóng góp quan trọng của Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

- Tuyên truyền kết quả hơn một thập kỷ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); 43 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên Liên Hợp quốc và các sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2020.

III. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

- Để góp phần động viên đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở khi thực hiện công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy quyết định mức chi trả thù lao cho báo cáo viên vận dụng theo quy định của Thông tư số 36/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính (Mục a, khoản 2, điều 5)[1].

 ­- Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành chi trả phụ cấp báo cáo viên Trung ương 3 tháng/một lần. Các tháng: 2, 5, 8, 11/2020, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động lập danh sách, xác nhận thời gian công tác thực tế của báo cáo viên Trung ương gửi về Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương để Trung tâm tiến hành chi trả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của ngành, địa phương, cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo) để điều chỉnh, bổ sung./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

 


[1] “Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng cán bộ công chức quyết định mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học)”.

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất