Chủ Nhật, 23/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 20/11/2019 13:21'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 10845-CV/VPTW, ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng. 

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. 

2. Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

3. Tri ân các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.  

4. Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.  

5. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. 

6. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

7. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
1. Cấp Trung ương, tập trung tổ chức tốt các hoạt động lớn, trọng tâm
- Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.
- Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Hà Nội.
+ Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.
+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
+ Đơn vị thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan. 
- Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu tại 4 điểm cầu (Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Côn Đảo): Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia tại Hà Nội: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện. 
- Tổ chức triển lãm với chủ đề "Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam": Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.
- Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện. 
- Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. 
- Tổ chức thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang mạng VCnet.vn của Ban Tuyên giáo Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, tổ chức phát động và trao giải thưởng cuộc thi. 
- Tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng: Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 
- Xây dựng phóng sự tài liệu "Sắc son một lòng" để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
- Phát sóng phim tài liệu nhiều tập "Việt Nam biên niên sử truyền hình" do Báo Nhân dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Nhân dân và một số Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương: Thời gian phát sóng từ ngày 3/2/2020 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Đảng bộ các tỉnh, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Trung ương
- Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh,… trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020).
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học ở quy mô phù hợp góp phần làm sáng tỏ truyền thống vẻ vang của Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới.
- Tổ chức triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, về những thành tựu sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; về truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Đảng bộ trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua tại các bảo tàng, Trung tâm Văn hóa, khu lưu niệm, nhà lưu niệm của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng.
- Tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới. 
Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy theo tình hình cụ thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng và chiếu phim tư liệu về Đảng và thành tựu phát triển của đất nước; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ bằng nhiều hình thức phù hợp.

3. Các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc Trung ương, các học viện, nhà trường
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học với quy mô phù hợp, khẳng định vai trò, công lao, cống hiến to lớn của các cấp, các ngành, đoàn thể đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam bằng nhiều hình thức như thi viết, thi trắc nghiệm trên internet, thi tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi,…
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào dịp 3/2.
- Tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành; hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền,…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu trong tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở khoản 2, 3 mục III của Hướng dẫn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền với nội dung ở mục II của Hướng dẫn trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.
+ Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 12/2019 đến hết tháng 3/2020, cao điểm từ cuối tháng 1 và trong tháng 2/2020.
+ Đối với các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành có kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập, ngày truyền thống vào dịp 3/2,… tùy tình hình, lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
+ Đối với các địa phương có nhà lưu niệm, khu lưu niệm của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp các hiện vật và thực hiện triển lãm lưu động về Đảng, về Lãnh tụ Đảng tại khu lưu niệm, nhà lưu niệm.
 - Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, khu căn cứ cách mạng hoặc chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 
Chủ đề sinh hoạt: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh".
Nội dung sinh hoạt:
+ Ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.
+ Liên hệ, ôn lại truyền thống, công lao, đóng góp to lớn của tổ chức Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua. Tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thảo luận, trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Đảng trong thời gian tới, đề xuất giải pháp của tổ chức đảng, của chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.  
Hình thức sinh hoạt:
+ Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 1 đến đầu tháng 2/2020.
+ Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội trong Quý I năm 2020.

2. Các ban, bộ, ngành và đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động tại khoản 1 mục III của Hướng dẫn, chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, kỷ niệm; xây dựng và ban hành, hướng dẫn và đề cương tuyên truyền; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng vào nội dung thông tin sinh hoạt chi bộ, thông tin công tác tuyên truyền, tài liệu báo cáo viên.

- Tổ chức thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang mạng VCnet.vn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ở bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.  

 4. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; xây dựng và chiếu phim về Đảng, về thành tựu của đất nước; tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao,… trên mọi miền của đất nước với tinh thần hướng về cơ sở.
- Chỉ đạo tổ chức và phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; trao và tổng kết vào dịp kỷ niệm 3/2/2020.
- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo mục III của Hướng dẫn này.

5. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông
- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như mục III của Hướng dẫn.
- Tăng cường quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao
- Chỉ đạo hướng dẫn cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp thiết thực, hiệu quả.
- Chỉ đạo việc biên soạn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và thông tấn nước ngoài tuyên truyền về ngày lễ theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như mục III, Hướng dẫn. 

7. Các cơ quan báo chí
- Bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt việc phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng.
- Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp theo khoản 1, mục III của Hướng dẫn; tổ chức phát sóng phim tài liệu về Đảng vào dịp mùng 3/2 và phim tài liệu "Việt Nam biên niên sử truyền hình" từ 3/2/2020 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên kênh truyền hình VTV1 sau chương trình thời sự.
- Các cơ quan báo chí Trung ương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, nhất là các chương trình văn hóa - nghệ thuật, cầu truyền hình trực tiếp cần báo cáo, xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương để tránh trùng lắp với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ở cấp Trung ương. 

8. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
- Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền; xây dựng và ban hành hướng dẫn, tuyên truyền của địa phương, bộ, ngành, đoàn thể.
- Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; biên tập, đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!
2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kế hoạch, nội dung kết quả thực hiện để Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất