Thứ Năm, 13/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 22/4/2022 8:45'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 1740-CV/VPTW về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Khẳng định đồng chí Phạm Hùng là một cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn; luôn năng nổ, nhiệt huyết, mưu lược, làm việc có kế hoạch khoa học, sâu sát thực tiễn, không quản ngại khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên các cương vị lãnh đạo mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao cho.

2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng - tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất; suốt cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân; nhà lãnh đạo tài năng của của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập, noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phạm Hùng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trên quê hương Vĩnh Long.

3. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng.

4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm đồng chí Phạm Hùng, xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh (bộ, ngành) tại Vĩnh Long.

3. Xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm đồng chí Phạm Hùng theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

5. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng.

6. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ sở:Tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Internet, mạng xã hội; cổ động trực quan (như pano, áp phích, triển lãm mỹ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…); qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Tỉnh Vĩnh Long

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu nhà lưu niệm đồng chí Phạm Hùng tại xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ trì, phối hợp với  các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh (thành) tại tỉnh Vĩnh Long, bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; trong đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật chào mừng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm đồng chí Phạm Hùng theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn tỉnh.

1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng.

- Giúp Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định.

1.3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên panô, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... chào mừng.

1.4. Đài Truyền hình Việt Nam

- Phát sóng phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam trước, trong và sau dịp kỷ niệm.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có địa danh, lĩnh vực gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

2.2.Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí nước ngoài (khi có đề nghị); hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền kỷ niệm, gắn với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, ngoại giao, quảng bá  thành tựu công cuộc đổi mới, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, Internet và mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

3. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương và diễn biến dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác tuyên truyền sự kiện của địa phương, bộ, ngành, đoàn thể; chú trọng tới công tác kiểm tra để có chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời, tránh sơ suất.

4. Các cơ quan thông tấn báo chí

Xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc tuyên truyền phải căn cứ vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề có tính chất “nhạy cảm” cần phải báo cáo xin ý kiến Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp trước khi tuyên truyền.

Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương tổ chức tiếp, phát sóng về Hội thảo và phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022)!

2. Đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất!

3. Đồng chí Phạm Hùng - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

4. Đồng chí Phạm Hùng - Người con ưu tú của dân tộc và quê hương Vĩnh Long!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất