Thứ Tư, 22/5/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 11/9/2020 14:41'(GMT+7)

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1. Mục đích

- Tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng); củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân.

- Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Chắt lọc, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến góp ý của Nhân dân với tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết đối với Đảng, đất nước.

II. TỔ CHỨC CÔNG BỐ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN

1. Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân, gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

2. Thời gian công bố: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

3. Hình thức công bố

a. Trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Hà Nội mới, Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: Đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Các báo đảng bộ địa phương, báo của tổ chức chính trị - xã hội: Đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trong các số liên tiếp sau khi các báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam,… đăng toàn văn; đồng thời có bài giới thiệu nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam: Tổ chức giới thiệu những nội dung chính của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trong chương trình thời sự hàng ngày.

- Đối với báo, tạp chí ngành, hội quần chúng: Tổ chức đăng toàn văn, tóm tắt hoặc trích đăng những nội dung của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình.

- Các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố: Đăng tải toàn văn hoặc những nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng liên quan cơ quan, đơn vị mình.

b. Thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị Nhà nước

- Các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị, sinh hoạt thường kỳ công bố, giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị Nhà nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài căn cứ vào tình hình thực tiễn để tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học giới thiệu và làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

III. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN

1. Đối tượng lấy ý kiến góp ý: Các tầng lớp Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài (chưa phải là đảng viên).

2. Thời gian lấy ý kiến: Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

3. Hình thức thảo luận, góp ý kiến

- Góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học.    

- Thông qua hệ thống thư, báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí của Trung ương, của đảng bộ các địa phương, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

4. Nội dung thảo luận, góp ý kiến

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể:

4.1. Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Đề nghị cho ý kiến về:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

- Tầm nhìn và định hướng phát triển: Quan điểm chỉ đạo; mục tiêu phát triển tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

- Về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

4.2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tập trung thảo luận và đóng góp đối với các vấn đề sau:

- Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XI (2011) đã sát, đúng với tình hình chưa?

- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 đã đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn chưa?

- Dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới đã đầy đủ chưa? Nội dung nào cần nhấn mạnh, bổ sung thêm.

- 5 quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới đã thể hiện rõ, phù hợp chưa?

- Mục tiêu phát triển đề cập 2 phương án, phương án nào phù hợp? Mục tiêu tổng quát đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa? Việc xác định xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại trong thời gian tới? Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường nêu trong dự thảo Báo cáo đã phù hợp chưa?

- Ba đột phá chiến lược nêu trong dự thảo Báo cáo đã phản ánh những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong 10 năm tới chưa, nhất là những nội hàm được bổ sung vào ba đột phá, như: phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

- Những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử dụng đất; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân…

- Những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội; các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ… Những chủ chương, chính sách đó đã phù hợp chưa và còn vấn đề gì cần bổ sung?

- Những vấn đề nổi cộm về thực trạng và phương hướng xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn; những biện pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Những nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm nguồn nước, không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững chưa? Những vấn đề gì đang nổi lên tại nông thôn, đô thị cần quan tâm hơn?

- Những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước...; các vấn đề về xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

- Nhiệm vụ, giải pháp về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại.

- Về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

4.3. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Đề nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các vấn đề sau:

- Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII (2016).

- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn chưa?

- Bối cảnh quốc tế, khu vực và cơ hội, thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta 5 năm tới.

- Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021 - 2025 có bảo đảm tính bao quát và khả thi? có hai phương án, chọn phương án nào?

- Số lượng, nội dung các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường.

- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; (2) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số; (3) Phát triển các vùng và khu kinh tế; (4) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; (5) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; (6) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; (7) Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội; (8) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (9) Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (10) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; (11) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (12) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

- Về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

4.4. Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

- Về công tác xây dựng Đảng, tập trung thảo luận, cho ý kiến về: (1) Đánh giá ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo Báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; (2) Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá.

- Về thi hành Điều lệ Đảng, tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng.

IV. TIẾP NHẬN, TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1. Tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống dọc và mỗi đoàn thể có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi về Ban Dân vận Trung ương.

- Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp (gồm cả các hội nghị, hội thảo do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức) gửi về Ban Chấp hành Trung ương (qua Văn phòng Trung ương Đảng) trước ngày 20/11/2020.

2. Tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân qua báo chí, thư

2.1. Đối với cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Cấp ủy chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị; phân công đầu mối tập hợp ý kiến góp ý của Nhân dân qua thư và lập báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ huyện (quận, thị, thành ủy) qua Ban Tuyên giáo huyện (quận, thị, thành ủy).

2.2. Đối với huyện (quận, thị, thành trực thuộc tỉnh, thành phố)

Cấp ủy chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị; phân công Ban Tuyên giáo cấp ủy là đầu mối tập hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân qua thư, đồng thời tổng hợp báo cáo của các đơn vị cấp cơ cở trực thuộc và lập báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy qua Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy.

2.3. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đề nghị tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị, đồng thời tổng hợp báo cáo của các đơn vị cấp huyện trực thuộc; phân công Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy là đầu mối tập hợp ý kiến góp ý của Nhân dân qua thư và lập báo cáo tổng hợp của tỉnh ủy, thành ủy gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 13/11/2020. Ngoài ra, ý kiến góp ý của Nhân dân qua thư gửi trực tiếp tới các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương được tổng hợp thành một nội dung trong Báo cáo tổng hợp của tỉnh ủy, thành ủy gửi về Ban Chấp hành Trung ương (qua Văn phòng Trung ương Đảng tiếp nhận) trước ngày 20/11/2020.

- Các cơ quan báo chí của đảng bộ địa phương tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của Nhân dân qua thư gửi trực tiếp tới cơ quan, đơn vị; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 13/11/2020.

2.4. Trung ương

- Các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp nhận ý kiến đóng góp của Nhân dân qua thư gửi trực tiếp tới cơ quan, đơn vị, gửi tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tập hợp gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 13/11/2020 để tổng hợp.

- Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp nhận thư góp ý kiến gửi trực tiếp đến cơ quan, đơn vị và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân qua thư, gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 13/11/2020.

- Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp nhận thư góp ý kiến của người Việt Nam ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 13/11/2020.

- Các cơ quan báo chí Trung ương và cơ quan báo chí của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị; lập báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân trên báo chí gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 13/11/2020.

- Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân trên báo chí và thư gửi trực tiếp về Trung ương, hoàn thành trước ngày 20/11/2020.

V. TỔ CHỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VIỆC CÔNG BỐ, LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tập trung cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện; đồng thời thông tin những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân.

2. Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác: Ngoài việc hướng dẫn, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, hội viên vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo hệ thống ngành dọc, cần chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học… và kiều bào ở nước ngoài tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng tuyên truyền việc công bố, thảo luận và lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về việc công bố, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

4. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải các ý kiến đóng góp của Nhân dân; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc dự thảo các văn kiện, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

5. Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức phù hợp.  

6. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lập kế hoạch tuyên truyền bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò và chịu trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, đăng, phát tin, bài, phóng sự liên quan tới nội dung thảo luận, lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tuyệt đối không đưa những thông tin thiếu định hướng có tính chất xuyên tạc, kích động.

7. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Tham mưu cấp ủy đảng hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh, thành phố tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện.

- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc đóng góp nội dung dự thảo các văn kiện.

Trong quá trình tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nếu có vấn đề chưa rõ, cần thông tin, phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất