Thứ Năm, 20/6/2024
Vấn đề quan tâm
Thứ Hai, 20/8/2018 15:13'(GMT+7)

Tinh giảm biên chế - càng khó càng phải quyết tâm cao

Hình minh họa (Nguồn: vov.vn)

Hình minh họa (Nguồn: vov.vn)

Thực tiễn cho thấy, để lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ này; tích cực nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả đó tiếp tục được khẳng định, phát huy khi Nghị quyết số 18 được triển khai ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, bộ máy và biên chế các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, bảo đảm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã gặp phải những khó khăn nhất định trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn của Đảng ta.

Mục tiêu sắp xếp bộ máy không đơn thuần là “cắt” cơ học về lượng, mà phải đi vào yếu tố cốt yếu-nâng cao về “chất”. Bởi vậy, bài toán quản lý biên chế theo hướng tinh gọn đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hướng tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả cần sự nỗ lực, trách nhiệm của từng cấp, ngành, đơn vị và mỗi cá nhân; đồng bộ từ khâu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đến tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bổ nhiệm…

Việc Bộ Chính trị ban hành kết luận lần này một lần nữa khẳng định quyết tâm rất cao của Trung ương và hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18.

Vấn đề tiếp theo là phải vượt qua thách thức, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng. Trong đó, phải thực hiện nghiêm cơ chế Đảng thống nhất lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tập trung, thống nhất; thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.

Trong quá trình thực hiện chủ trương, cần tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới, giữa Trung ương và địa phương; xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực bằng các quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình; có chế tài và cương quyết xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra của Nhà nước, giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được khẳng định trong thực tiễn.

Đổi mới bộ máy theo hướng tinh gọn là vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức và con người. Vì vậy, để thực hiện thành công cần sự phối hợp đồng bộ, quyết tâm và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là vai trò người đứng đầu.

Càng khó, càng phải quyết tâm cao. Tinh thần đó được thể hiện rõ ở việc Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả và từng bước nhân rộng những mô hình phù hợp, hiệu quả./.

Khánh Minh (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất