• Trò lố của những con rối lưu vong

  Trò lố của những con rối lưu vong

  Ngắt câu, cắt ý, chẻ chữ, lên giọng giễu cợt, mỉa mai, ám chỉ, xuyên tạc, suy diễn, dạy đời... là những trò lố của một số đối tượng bất mãn, phản động lưu vong.

 • Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

  Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

  (TG) - Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu nổi bật, vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội. Từ khi ra đời đến nay, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bất chấp sự chống phá điên cuồng của kẻ thù, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị thời đại lớn lao trên phạm vi toàn thế giới.

 • Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân ta đang xây dựng

  Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân ta đang xây dựng

  (TG) - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến những vấn đề rất cơ bản của cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Một trong những vấn đề được Tổng Bí thư rất nhấn mạnh là chủ trương phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Điều này thể hiện rõ tính ưu việt về chế độ xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.

 • Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Kiên quyết bảo vệ tính khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, như một ngọn cờ dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, dân tộc và nhân dân ta.

 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng

  (TG) - Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.

 • Kiên Giang: Phát huy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Kiên Giang: Phát huy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Với vị thế địa chính trị, địa kinh tế rất quan trọng đối với khu vực Tây Nam bộ và cả nước, thời gian qua Kiên Giang đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII tạo nhiều chuyển biến tích cực. Trọng tâm tới của Đảng bộ tỉnh là phát huy cao hơn nữa trách nhiệm và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Một trong những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin.

 • Phản bác luận điệu “thực chất Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa”

  Phản bác luận điệu “thực chất Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa”

  (TG) - Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang ngày càng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân Việt Nam, trở thành “kim chỉ nam” cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại dùng chiêu bài “hạ bệ thần tượng” để xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận điệu xuyên tạc được họ đưa ra trong thời gian gần đây là “thực chất Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa”.

 • Không thể bóp méo sự thật về Ngày Chiến thắng 9/5

  Không thể bóp méo sự thật về Ngày Chiến thắng 9/5

  Vào ngày 9/5 hằng năm, nước Nga kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945). Ngày lễ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi những sự kiện của những năm tháng xa xưa ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong lịch sử nước Nga mà còn trong ký ức của mọi người dân, của mỗi gia đình cụ thể.

 • Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

  Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

  (TG) - Chủ nghĩa Mác do C.Mác và người bạn đồng hành của mình là Ph.Ăngghen sáng lập vào những năm 40, 50 của thế kỷ XIX. Từ khi chủ nghĩa Mác ra đời cho đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác chỉ ra. Khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác là cách để chúng ta kiên định, kiên trì với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về chính sách hòa hợp dân tộc của Việt Nam

  Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về chính sách hòa hợp dân tộc của Việt Nam

  (TG) - Hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một trong những truyền thống nhân văn, thể hiện ý nghĩa về sự đoàn kết và không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dân tộc, Đảng và Nhà nước đã triển khai, áp dụng một cách khoa học, hiệu quả giá trị này; xem đây là một trong những yếu tố cấu thành khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp đất nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, với cái nhìn hạn hẹp, định kiến cùng những âm mưu phá hoại, các thế lực chống đối và thù địch vẫn thường xuyên tạc, phủ nhận chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

 • Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

  Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

  Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.

 • Gợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Gợi mở của V.I.Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Trên hành trình tư tưởng, V.I.Lênin không chỉ kế thừa những quan điểm của C.Mác mà còn không ngừng bổ sung, phát triển những nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác cho phù hợp với thực tiễn. Một trong những quan điểm của C.Mác được V.I.Lênin bổ sung, phát triển là chuyên chính vô sản. Điều đó gợi mở những nguyên tắc quý giá trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Việt Nam hiện nay

 • Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

  Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

  Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.

 • Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  (TG) - Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 95 năm ngày Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, xuất bản Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một tài liệu mẫu mực trong việc học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX.  

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất