• Xuyên tạc, phá hoại công tác nhân sự và công tác bầu cử: Bổn cũ soạn lại

  Xuyên tạc, phá hoại công tác nhân sự và công tác bầu cử: Bổn cũ soạn lại

  (TG) - Vẫn chiêu trò cũ, những ngày gần đây, những kẻ “mặt đỏ tim đen” và một vài trang mạng thiếu thiện chí với Việt Nam lại tung ra những luận điệu hết sức sai trái, gieo rắc sự hoài nghi về cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bằng những bài viết, bài phỏng vấn, họ cho rằng cuộc bầu cử của Việt Nam chỉ là “màn kịch dân chủ”; là cuộc bầu cử “không chính danh”...

 • Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Đảng Cộng sản Việt Nam

  (TG) - Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam với mục đích “tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập sâu rộng vào đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”(1). Một trong những vấn đề bị các thế lực thù địch tấn công nhiều nhất là vai trò lãnh đạo, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, cần nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đó để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ những thành quả cách mạng to lớn mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 90 năm qua.

 • Đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  Đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  (TG) - Sự phát triển của công nghệ mới đang phá bỏ liên tục những ranh giới, biên giới của không gian mạng. Cùng với việc mở rộng không gian mạng và tính liên kết ngày càng cao thì các vấn đề của xã hội, của con người lại càng phức tạp. Không gian mạng đang chiếm lĩnh không gian và thời gian thực của con người ngày càng nhiều, ảnh hưởng ngày càng lớn với tốc độ ngày càng nhanh, chính vì vậy nó ảnh hưởng sâu rộng và phức tạp đến lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay.  

 • Vẫn chiêu bài vu khống lố bịch!

  Vẫn chiêu bài vu khống lố bịch!

  (TG)-Những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và quân dân ta đều chung sức, đồng lòng, nỗ lực tham gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

 • Kiên định mục tiêu kép, chặn đứng âm mưu xuyên tạc, phá hoại

  Kiên định mục tiêu kép, chặn đứng âm mưu xuyên tạc, phá hoại

  (TG)-Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã-hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã xác định: “Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch (PCD) bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới...”.

 • Đại hội XIII: Lòng dân và sự kiên định - Cất cánh tương lai

  Đại hội XIII: Lòng dân và sự kiên định - Cất cánh tương lai

  (TG)- Cơ đồ của đất nước, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân với Đại hội XIII của Đảng chính là động lực, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh nội sinh tạo nên sức bật, sự cất cánh của một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai. 

 • Đừng mãi dựa hơi những kẻ mang danh “tù nhân lương tâm"

  Đừng mãi dựa hơi những kẻ mang danh “tù nhân lương tâm"

  (TG)-Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.

 • Công tác thông tin đối ngoại góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Công tác thông tin đối ngoại góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Trên chặng đường 90 năm của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc giành được những thắng lợi to lớn, làm rạng danh non sông đất nước. Góp phần vào những thành tựu đáng tự hào đó có vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. 

 • Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự một lòng vì dân, vì nước

  Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự một lòng vì dân, vì nước

  (TG)-Trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc và của nhân dân Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu của mình. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, tinh thần "lấy dân làm gốc" của Đảng càng được thể hiện rõ ràng, nhất quán thông qua những việc làm thiết thực để góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”.

 • Đại hội XIII: Hân hoan niềm tin và sự kỳ vọng về tương lai đất nước

  Đại hội XIII: Hân hoan niềm tin và sự kỳ vọng về tương lai đất nước

  (TG)- Với sự truyền cảm hứng từ thành công của Đại hội XIII, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động sẽ tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Đảng và mùa xuân dân tộc - giá trị văn hóa trường tồn

  Đảng và mùa xuân dân tộc - giá trị văn hóa trường tồn

  (TG)-Đại hội lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng ta là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thêm một mốc son mới trong tiến trình thực hiện sứ mệnh của Đảng và lịch sử dựng nước, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  (TG) - Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước”.

 • Lực lượng Công an góp phần hoàn thành tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Lực lượng Công an góp phần hoàn thành tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Bên lề Đại hội XIII của Đảng, chiều 27/1, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, trả lời phỏng vấn báo chí về “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch."

 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yếu tố “xây” mang tính chất quyết định

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yếu tố “xây” mang tính chất quyết định

  (TG) - Bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chia sẻ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Vững bước trên con đường đã chọn

  Vững bước trên con đường đã chọn

  (TG)-Ngày mai (26-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng ta sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện trọng đại diễn ra vào thời điểm đánh dấu một chặng đường quan trọng của đất nước, dân tộc và cũng là thời điểm đủ để chúng ta xác định một tâm thế mới, khát vọng mới khi hướng về cột mốc 100 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đảng.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất