Thứ Sáu, 21/6/2024
Lý Luận
Thứ Hai, 13/5/2024 15:28'(GMT+7)

Đồng chí Đào Duy Tùng - tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, phong cách làm việc dân chủ, khoa học

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trình bày Diễn văn Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trình bày Diễn văn Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu nội dung Diễn văn của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức ngày 13/5/2024.

1. Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20/5/1924 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Truyền thống gia đình, truyền thống cách mạng của quê hương Cổ Loa, Đông Anh đã hun đúc nên phẩm chất cao đẹp, trí tuệ, tài năng của nhà lãnh đạo cấp cao, nhà tư tưởng - lý luận xuất sắc của Đảng ta.

Với vị trí địa lý giao thông thuận lợi ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, nhân dân Đông Anh có truyền thống yêu nước nồng nàn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Sau Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941), Trung ương quyết định xây dựng vùng quanh Hà Nội thành An toàn khu Trung ương, trong đó huyện Đông Anh nằm trong ATK1 chính thức của Trung ương và trở thành trọng điểm ATK.

Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, người thanh niên Đào Duy Tùng đã hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh ngay trên mảnh đất quê hương, luôn kề vai sát cánh cùng đồng chí, đồng đội và quần chúng yêu nước tích cực hoạt động, chuẩn bị tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền. Cổ Loa là địa phương đầu tiên phát động khởi nghĩa của tỉnh Phúc Yên và cũng là xã phát động khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi sớm nhất của huyện Đông Anh (ngày 17/8/1945).

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng trải qua nhiều vị trí công tác, dù ở vị trí công tác nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện là người cộng sản hết mực trung thành, tận tụy, một nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm nhìn trí tuệ cao, có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, tháng 9/1945 đồng chí Đào Duy Tùng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, là Bí thư Chi bộ đầu tiên của xã Cổ Loa, sau đó được huyện cử đi tham gia thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng trong huyện Đông Anh.

Tháng 6/1946, Đồng chí là Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Việt Minh huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên. Tháng 2/1947, Đồng chí là Tỉnh ủy viên kiêm Bí thư Huyện ủy Kim Anh, rồi được điều về phụ trách Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Phúc Yên. Tháng 9/1948, Đồng chí là Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Phúc Yên. Tháng 7/1949, Đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên.

Tháng 2/1950, Đồng chí được điều về công tác tại Khu ủy Việt Bắc. Thời kỳ Chiến dịch biên giới, Đồng chí được cử giao nhiệm vụ làm Phó trưởng Ban huy động dân công.

Tháng 9/1951, Đồng chí làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Từ tháng 1/1953, Đồng chí được cử đi học tại Trường lý luận Mác - Lênin ở Trung Quốc, sau đó làm công tác hướng dẫn của nhà trường. Tháng 5/1955, Đồng chí được phân về công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương; tháng 1/1956 là Phó vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Huấn học. Tháng 12/1962, Đồng chí được cử làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương(1). Từ năm 1965 đến năm 1982, Đồng chí kiêm chức Tổng Biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) - cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cũng từ năm 1965 đến năm 1980, Đồng chí kiêm Thường trực Ban nghiên cứu lý luận Trung ương (Trưởng ban lúc đó là đồng chí Trường Chinh).

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976), Đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 11/1980, Đồng chí được cử làm Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin. Tháng 11/1981, Đồng chí được bầu là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982), Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phân công phụ trách công tác tư tưởng và khoa giáo. Tháng 5/1988, Đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991), Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, phân công là Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư cho đến tháng 6/1996.

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

2. Đồng chí Đào Duy Tùng là nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng giai đoạn trước và trong thời kỳ đổi mới. Suốt quá trình công tác trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Đảng (từ năm 1955 đến 1998), trong những bước ngoặt của cách mạng, đặc biệt là trước những khó khăn, thử thách lớn của đất nước khi bước vào thời kỳ đổi mới, Đồng chí luôn thể hiện rõ phẩm chất cách mạng, với tư duy đổi mới, sáng tạo, khoa học, trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân,... Đồng chí cũng là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng đường lối đổi mới từ những năm 1980. Từ các lần “khoán thử” ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng, “khoán một trăm” rồi “khoán mười”, đến Cương lĩnh đổi mới năm 1991. Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành lý luận về đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí đã góp công xây dựng bản “Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V) đối với một số vấn đề thuộc quan điểm kinh tế”. Nội dung của bản kết luận này được đưa vào Báo cáo chính trị tại Đại hội VI của Đảng, đánh dấu sự đổi mới rất căn bản về tư duy phát triển kinh tế của Đảng ta. Đồng chí đã dành nhiều công sức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần hình thành Nghị quyết từ Đại hội VI đến Đại hội VIII của Đảng và đã để lại nhiều tác phẩm, nhiều bài nói, bài viết có giá trị, tổng kết sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng...; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh sắc bén, nghiêm túc, có hiệu quả chống lại các quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

Sau Đại hội VI, trên cương vị Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác tư tưởng, lý luận và khoa giáo, Đồng chí được giao nhiệm vụ Thường trực Ban soạn thảo Cương lĩnh chính trị và Chiến lược kinh tế - xã hội. Đồng chí đã dồn hết tâm sức cùng tập thể Bộ Chính trị ngày đêm trăn trở, tập hợp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, tổng kết lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần xây dựng dự thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được Đại hội VII thông qua.

Từ năm 1992 đến 1995, với cương vị Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, đồng chí Đào Duy Tùng đã chỉ đạo hoàn thành việc biên soạn Bộ giáo trình quốc gia các bộ môn: Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,...; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền cương lĩnh, đường lối và nghị quyết các kỳ đại hội của Đảng.

Nhiều năm liền trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đồng chí đã dành trọn tâm sức, trí lực của mình cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng.

Từ Đại hội VI đến Đại hội VII và những ngày chuẩn bị Đại hội VIII, nhất là khi được giao giữ chức Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, đồng chí Đào Duy Tùng đã dành nhiều thời gian tham gia tổng kết sự phát triển đổi mới tư duy của Đảng, vừa góp phần xây dựng văn kiện, vừa góp phần truyền đạt tư tưởng đổi mới cho hệ thống giáo dục cán bộ, đảng viên của Đảng.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

Từ tổng kết thực tiễn, Đồng chí đã viết nhiều công trình có giá trị lý luận sâu sắc như: “Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta”, “Một số vấn đề công tác tư tưởng của Đảng”, “Sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế”, “Quá trình hình thành con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”,...

Những cuốn sách cũng như tư tưởng, lý luận của đồng chí Đào Duy Tùng thể hiện rõ ba nội dung, đó là: 1) Nắm vững lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đổi mới, với tinh thần độc lập, tự chủ, biện chứng, sáng tạo; 2) Luận chứng khoa học về tính tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; 3) Góp phần làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nguồn tư liệu quý giá phục vụ tổng kết 20 năm đổi mới (1986-2006), 30 năm (1986-2016) và hiện nay phục vụ cho tổng kết 40 năm, qua đó Đảng ta tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng; đồng thời góp phần phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, trong đó công tác tư tưởng - lý luận của Đảng tiếp tục được đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu bối cảnh tình hình mới.

Đồng chí Đào Duy Tùng là một nhà lãnh đạo công tác báo chí tài năng, đồng thời là nhà báo lớn của Đảng. Với 17 năm (từ năm 1965 đến 1982) làm Tổng Biên tập Tạp chí Học tập, nay là Tạp chí Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đồng chí đã có công đưa tạp chí lý luận của Đảng có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện, trở thành ngọn cờ lý luận và chính trị tiên phong của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đào Duy Tùng, Tạp chí Học tập luôn theo sát thực tiễn đời sống, kịp thời phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, cái tốt, kiên quyết phê phán những hiện tượng tiêu cực; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, khái quát thành lý luận, trực tiếp góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hình thành, phát triển và hoàn thiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; định hướng dư luận xã hội theo đúng quan điểm của Đảng trước các sự kiện, hiện tượng trong nước và quốc tế,...

Là một nhà báo lớn với ngòi bút sắc sảo, vốn tri thức uyên bác, bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí Đào Duy Tùng đã viết hàng trăm tác phẩm báo chí chính luận có giá trị lớn đối với thực tiễn. Mỗi bài viết đều có lý luận chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, trong sáng, có phong cách đặc sắc, riêng biệt; nội dung bài viết sâu sắc, có tính giáo dục, thuyết phục, đề cập đến nhiều vấn đề thiết thực, luôn tìm cái mới, phát hiện cái mới và trân trọng cái mới; được truyền bá sâu rộng, góp phần định hướng tư tưởng trong Đảng và trong xã hội...

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

3. Đồng chí Đào Duy Tùng là tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, phong cách làm việc dân chủ, khoa học. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, hào hùng của Đảng ta, nhân dân ta. Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo từ cơ sở, huyện, tỉnh đến lãnh đạo cấp cao của Đảng là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, trong bất kỳ hoàn cảnh và cương vị công tác nào đồng chí Đào Duy Tùng cũng luôn giữ gìn phẩm chất của người cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, trung thực, khiêm nhường, làm hết mình, sống giản dị, nghĩa tình và gần gũi mọi người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Đặc biệt, Đồng chí thể hiện là một chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận tư tưởng, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong công tác tư tưởng, lý luận. Đồng chí đã có những cống hiến to lớn trên nhiều mặt, từ hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần hình thành các quyết định quan trọng của Đảng đến công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, các nghị quyết, văn kiện của Đảng; từ công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đến công tác nghiên cứu dư luận xã hội và báo chí,...

Trong “Lời tựa” cho lần xuất bản cuốn sách “Công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới” của đồng chí Đào Duy Tùng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng viết: “Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng đã có hơn 30 năm làm công tác tư tưởng - lý luận. Đây là một lĩnh vực rất khó khăn và phức tạp, nhưng chính ở lĩnh vực này, đồng chí Đào Duy Tùng đã có những đóng góp lớn lao và để lại nhiều ấn tượng rất tốt đẹp và sâu sắc. Chúng tôi, những thế hệ đi sau, lớp học trò của đồng chí Đào Duy Tùng, đã học tập được rất nhiều điều tốt đẹp từ đồng chí Đào Duy Tùng...”.

Với công lao to lớn đối với cách mạng, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng.

4. Đồng chí Đào Duy Tùng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, tận tụy, suốt đời phấn đấu, đã dành cả cuộc đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng - là tấm gương sáng, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô noi theo. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội rất đỗi tự hào vì có đồng chí Đào Duy Tùng, một trong số những người con ưu tú của Thủ đô “ngàn năm văn hiến” và anh hùng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tự hào về truyền thống cách mạng, về những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Kể từ ngày được giải phóng, trong suốt 70 năm qua Thủ đô Hà Nội không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước, được bạn bè quốc tế ngợi ca, vinh danh bằng những ngôn từ cao quý: ...là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”; “Hà Nội linh thiêng và hào hoa”; “Hà Nội niềm tin và hy vọng”; “Hà Nội văn hiến và anh hùng”; “Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; “Thành phố vì hoà bình”, “Thành phố sáng tạo”;...

Trải qua gần 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô và đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong đó: Kinh tế phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao, bình quân giai đoạn 2011-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6,83%/năm, gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước; (GRDP/người) năm 2020 đạt 5.325 USD (gấp 2,3 lần năm 2010).

Cùng với cả nước, hiện nay Thủ đô Hà Nội đang quyết tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động tiêu cực của tình hình thế giới, tác động của biến đổi khí hậu và đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt, sự vào cuộc thực sự của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó:

Thứ nhất, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu quả tiếp tục được đẩy mạnh.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; lan tỏa mạnh mẽ phong cách lãnh đạo từ Thành phố đến cơ sở theo hướng khoa học, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, thực chất, sâu sát cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Thành ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng yếu kém, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Tập trung tổ chức tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và đại hội Đảng bộ các cấp gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; thực hiện tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô; làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ Thành phố.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.

Công tác cán bộ luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết đầu tiên của Thành ủy về công tác cán bộ); ban hành, chỉ đạo, quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, từng bước tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên; thực hiện rà soát, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, quy trình công tác, quy chế làm việc, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm với chủ đề “Đào Duy Tùng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, con người đổi mới của Đảng”.

Thứ hai, những năm đầu nhiệm kỳ đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới và trong nước, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Kinh tế - xã hội Thủ đô vẫn duy trì đà tăng trưởng, từ năm 2021 đến 2023 kinh tế thủ đô đều tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước.

Riêng năm 2023, Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. GRDP năm 2023 tăng 6,27%, cao hơn bình quân chung của cả nước là 5,05%; GRDP bình quân đầu người đạt 151,1 triệu đồng/năm; Cơ cấu GRDP chuyển biến tích cực, đúng hướng (năm 2023 khu vực dịch vụ chiếm 64,06%; cao hơn tỷ lệ năm 2022 là 63,22%).

Khách du lịch đến thủ đô Hà Nội đạt 24 triệu lượt (20 triệu lượt khách nội địa; 4 triệu lượt khách quốc tế), vượt mục tiêu đề ra (22 triệu lượt khách); lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4,5% - đạt mục tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt 410,51 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với thực hiện năm 2022, trong đó, thu nội địa đạt 381,38 nghìn tỷ đồng chiếm 92,9%, cao nhất cả nước.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục được quan tâm, đầu tư, trở thành động lực mới, nguồn lực mới cho phát triển bền vững Thủ đô. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09 ngày 22/2/2022 về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ Đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23 ngày 16/11/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 30 ngày 19/2/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thủ đô; từng bước thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng con người Thủ đô trong thời kỳ mới.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư về 3 mục tiêu - cải tạo, nâng cấp trường học, y tế và tu bổ các di tích văn hóa, lịch sử giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo; đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công; đề án cải tạo lại chung cư cũ; triển khai các biện pháp xử lý đối với các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai; xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính tại các sở, ngành, đơn vị của thành phố; quyết liệt triển khai đổi mới phương thức quản lý, tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập...

An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là người có công với cách mạng; công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực, Thành phố hoàn thành trước 1 năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (đến nay, Thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).

Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tiếp tục được tập trung thực hiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường và mở rộng trên cả ba kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) tăng 7 bậc...

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm với chủ đề “Đào Duy Tùng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, con người đổi mới của Đảng”.

Thứ ba, quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, các nhiệm vụ có tính chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô như:

Phối hợp Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tập trung, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 6/2024).

Chỉ đạo quyết liệt triển khai khép kín các đường vành đai, các cầu lớn qua sông Hồng, các trục hướng tâm, các tuyến đường sắt đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các đường quốc lộ, các dự án liên kết vùng, các dự án trọng điểm của Thành phố... nổi bật là đã khởi công, triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo đúng tiến độ đề ra.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như dự án xử lý nước thải, chất thải, xử lý môi trường, dự án nước sạch, chống úng ngập, đường sắt đô thị... các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

Năm 2024 được xác định là giai đoạn “tăng tốc”, tạo tiền đề tích cực để bước vào năm 2025 - năm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường có thể còn nhiều hơn so với các năm trước.

Thành ủy đã xác định nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm cao hơn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để thực hiện thắng lợi Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng và hiện thực hóa các mục tiêu tại Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 15/5/2022 của Bộ Chính trị xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm với chủ đề “Đào Duy Tùng - Nhà lãnh đạo liêm khiết, con người đổi mới của Đảng”.

5. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tri ân những cống hiến của Đồng chí đối với Đảng, với nhân dân, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về Thủ đô Hà Nội, nơi sinh ra những người con ưu tú đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Học tập, noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các bậc tiền bối và các thế hệ đi trước.

Để đáp ứng yêu cầu mới đặt ra cho Thủ đô, tại Lễ Kỷ niệm trọng thể này, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, học tập và noi theo gương sáng của các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí Đào Duy Tùng để viết tiếp những trang sử hào hùng của Thủ đô; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, góp phần cùng cả nước làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

TCTG

________________

(*) Đầu đề do Tạp chí Tuyên giáo đặt.

(1) Ngày 1/12/1959, Ban Bí thư Trung ương Đảng hợp nhất Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Văn giáo Trung ương thành Ban Tuyên huấn văn giáo, gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất