Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 17/5/2024 17:2'(GMT+7)

Hậu Giang: Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trao Bằng khen tặng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Giải "Búa liềm vàng" năm 2023 cấp Trung ương (ngày 5/2/2024).

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trao Bằng khen tặng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Giải "Búa liềm vàng" năm 2023 cấp Trung ương (ngày 5/2/2024).

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 268-KH/TU về việc tổ chức Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2024.

GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục đích:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng. Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý, phản biện, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thứ tư, thông qua Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2024 góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Từ những mục đích nêu trên, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang xác định các yêu cầu:

1) Giải phải được tổ chức nghiêm túc, tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

2) Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”...

3) Mỗi cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, mỗi người làm báo, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng khi tham gia Giải cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Trung ương, của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm...

4) Đánh giá, lựa chọn nghiêm túc, khách quan những tác phẩm báo chí tham dự Giải có chất lượng, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao giải, tôn vinh và xét chọn tham gia Giải “Búa liềm vàng” lần thứ IX - năm 2024.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang là Cơ quan thường trực Giải, có các nhiệm vụ trọng tâm: 1) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phát động Giải theo hình thức trực tiếp; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Giải thành công; 2) Chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2024; 3) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Giải; công tác khen thưởng; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Giải; 4) Chủ trì, phối hợp với Đài PT-TH Hậu Giang xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức trao giải, khen thưởng tại tỉnh; xây dựng báo cáo tổng kết về Giải và thực hiện một số nội dung khác; 5) Tham mưu gửi văn bản đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh chỉ đạo và tích cực hưởng ứng Giải. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền...; 6) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả tổ chức Giải; 7) Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung liên quan đến trao Giải...

 

NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Giải được xét chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng với những nội dung trọng tâm:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng theo tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, cụ thể: 1) Đổi mới phương thức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược trong Chương trình số 50-CTr/TU theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. 2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về công tác cán bộ. 3) Những điểm mới, đột phá trong hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách; tập trung ưu tiên xây dựng các cơ chế, chính sách tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách hành chính; tư duy, tầm nhìn trong xây dựng Chiến lược phát triển và Quy hoạch tỉnh Hậu Giang...

Hai là, những vấn đề đặt ra trong nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và nhất là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hậu Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiệu quả từ việc đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ba là, đổi mới, đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp - những điểm mới, đột phá của tỉnh Hậu Giang; Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở...

Bốn là, những dấu ấn nổi bật giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh; công tác đền bù giải phóng mặt bằng di dời người dân đến nơi ở mới; công tác chăm lo gia đình chính sách. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đổi mới tổ chức sinh hoạt chi bộ và nâng cao nhận thức trách nhiệm của đảng viên thông qua hoạt động chào cờ hàng tháng trong toàn tỉnh.

Năm là, những điểm mới trong tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ. Vai trò của cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang.

Vinh danh các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C Giải "Búa liềm vàng" tỉnh Hậu Giang lần thứ II, năm 2023 (ngày 5/2/2024).

Sáu là, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh về quán triệt, học tập các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bảy là, vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp; những đột phá và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đổi mới tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; phát huy dân chủ, trí tuệ trong toàn Đảng bộ tổ chức thảo luận, góp ý các dự thảo văn bản, nghị quyết trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ; khảo sát thực tế sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận...

Tám là, khai thác những đề tài được cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm; những định hướng đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh; những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Chín là, giới thiệu những mô hình, điển hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu; phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị...

Mười là, những mô hình hay, mô hình mới, cách làm hiệu quả, gương cán bô, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2024 - 2025 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “Thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”. /.

 

Đối tượng dự Giải “Búa liềm vàng” tỉnh Hậu Giang lần thứ III – năm 2024 là mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng ở Hậu Giang được đăng, phát trên các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí từ ngày 1/11/2023 đến trước ngày 1/10/2024.

Hồ sơ và tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang trước ngày 5/10/2024. Thời gian xét chọn và chấm Giải từ ngày 10/10/2024 đến ngày 01/11/2024; đồng thời, xét chọn các tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu nhất gửi về Trung ương tham dự Giải “Búa liềm vàng” toàn quốc lần thứ IX - 2024 trước ngày 10/11/2024.

Mỗi loại hình báo chí sẽ được xét, trao 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C, 5 Giải khuyến khích. Ngoài ra còn có 3 giải xuất sắc cho các tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu; vinh danh 1 nhà báo tiêu biểu và từ 1 - 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

VĂN QUÁN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất