Chủ Nhật, 23/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 18/3/2019 14:46'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sau 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt. Để khuyến khích, nâng cao ý thức trách nhiệm người tiêu dùng trong nước tiếp tục quan tâm tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt Nam, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những kết quả đạt được trong 10 thực hiện Cuộc vận động. Nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; phát huy trí tuệ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa thương hiệu Việt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

- Công tác tuyên truyền về kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn với tiến trình vận động của nền kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, của từng địa phương; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo Kết luận số 264-KL/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, nhất là sau khi có Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

2. Tuyên truyền khẳng định những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự cải cách, đổi mới của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh phản ánh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cần làm rõ những khó khăn, thách thức, những khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục thời gian tới.

3. Thông tin, tuyên truyền về những cơ chế, chính sách của Nhà nước góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động.

- Tuyên truyền thực hiện những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế (đã nêu trong Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ).

- Thông tin về triển khai các đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, công tác triển khai và giám sát thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước”, Đề án “Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt” gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014-2020,...

- Việc các cơ quan Nhà nước ban hành bổ sung cơ chế, chính sách để bảo vệ, hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; khuyến khích sản xuất và bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

- Sự hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển các mô hình sản xuất sạch theo chuỗi giá trị, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp giá trị cao và với một số ngành hàng, dịch vụ trọng điểm; hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt đổi mới công nghệ, cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng.

- Chính sách về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại khu vực nông thôn nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mở rộng kênh phân phối hàng Việt tại vùng sâu, vùng xa.

4. Thông tin hoạt động quản lý Nhà nước trong thực hiện Cuộc vận động

- Nhấn mạnh quá trình xây dựng Chính phủ “kiến tạo”, cải cách hành chính; hành trình khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.

- Về những nỗ lực của bộ, ngành, địa phương trong việc quảng bá, giới thiệu và đưa hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam đến với người tiêu dùng.

- Tuyên truyền về trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết có nội dung liên quan đến các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.

- Thông tin về công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế; các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; quá trình xử lý của các cơ quan chức năng về những hoạt động trên.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của các cơ quan, đơn vị và tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc mua sắm các trang thiết bị và hàng sản xuất trong nước.

- Các hoạt động khuyến khích đầu tư, phát triển hệ thống phân phối hàng Việt và đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.

5. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị

- Phản ánh về quá trình triển khai, kết quả thực hiện và công tác phối hợp  trong thực hiện Cuộc vận động tại các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Trong đó tập trung làm rõ những chuyển biến tại các địa phương, đơn vị; những địa phương chưa chuyển biến tích cực, nguyên nhân, việc khắc phục trong thời gian tới.

- Các nội dung tham mưu của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ thị trường người tiêu dùng trong nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính,...

- Việc tổ chức các hội thảo khoa học về phát huy trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

- Các hoạt động biểu dương và nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động; các hoạt động tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm chất lượng, các chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt, “Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu”, chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam”, “Phiên chợ hàng Việt”,... đã có tác động lan tỏa cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân.

6. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của doanh nghiệp, nhà sản xuất trong thực hiện Cuộc vận động

- Tuyên truyền việc các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; việc thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, giới thiệu mẫu mã, chất lượng sản phẩm để nhận biết, phân biệt hàng giả, hàng nhái.

- Trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc áp dụng quy trình, công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đưa hàng hóa, dịch vụ vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

- Hoạt động của các doanh nghiệp, người sản xuất trong mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng vùng, xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển bền vững trên địa bàn các địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng và đảng uỷ trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền ý nghĩa, vai trò to lớn, kết quả thực hiện Cuộc vận động trong 10 năm qua ở địa phương, đơn vị; các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Tăng cường thông tin về nội dung thực hiện cuộc vận động là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các hội nghị thông tin, tuyên truyền, các cuộc hội thảo, họp báo về tình hình thực hiện Cuộc vận động, về các cơ chế, chính sách, sự kiện quan trọng liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam; bảo vệ, hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

- Thông tin các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tôn vinh sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu do các bộ, ngành, địa phương chủ trì và thực hiện. Biểu dương tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai Cuộc vận động.

- Chỉ đạo tổ chức các hội chợ, triển lãm giới thiệu thành tựu về 10 năm thực hiện Cuộc vận động.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thông tin kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động và việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động. Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các ban, bộ, ngành biên soạn các tài liệu, sách phục vụ công tác tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động.

- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về thực hiện Cuộc vận động và việc xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức chính trị - xã hội,... để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

- Tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các địa phương, đơn vị.

4. Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương

- Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, các cơ quan quản lý nhà nước để tuyên truyền kết quả 10 năm, quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động và việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động.

- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh kết quả thực hiện Cuộc vận động với nhiều nội dung phong phú, đa dạng góp phần nâng cao ý thức người tiêu dùng, trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam.

- Cổ vũ, động viên các mô hình, chương trình tôn vinh, biểu dương sản phẩm thương hiệu Việt, doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất và thực hiện Cuộc vận động; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phê phán các hành vi buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

- Chủ động thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm. 

5. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp uỷ và lãnh đạo mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả thực hiện Cuộc vận động trong 10 năm qua và việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức tập huấn cho cán bộ tuyên truyền, phóng viên về công tác tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động.

- Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá về sự hài lòng của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam; chủ động dự báo, định hướng những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Toàn dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”!

2. Hàng hóa thương hiệu Việt tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững!

3. Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự phồn vinh của đất nước!

4. Tự hào sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam!

5. Tôn vinh các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao!

6. Xây dựng nền văn hóa tiêu dùng với sản phẩm trong nước!

7. Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam!

8. Đẩy mạnh liên kết - hành động vì hàng Việt!

9. Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất