Thứ Năm, 13/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 8/6/2022 10:36'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 1740-CV/VPTW ngày 07/9/2021 về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt, chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hăng say học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng đến cơ sở, vùng đồng bào các dân tộc; tránh phô trương, hình thức, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; tổ chức phát động và phản ánh các phong trào thi đua yêu nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  2. Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là một trong những người đi đầu công cuộc đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986), với những chỉ đạo, điều hành mang dấu ấn quan trọng, táo bạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, góp phần đưa đất nước ta vượt qua thời điểm khó khăn, bước vào thời kỳ ổn định và phát triển; khẳng định Đồng chí là nhà lãnh đạo thực tiễn, có tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn tìm tòi, trăn trở tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

3. Phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì đất nước, vì Nhân dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

  4. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và vai trò, đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

5. Tình cảm của cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là Nhân dân các tỉnh phía Nam và quốc tế đối với đồng chí Võ Văn Kiệt; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa: tại Khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và Khu mộ tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia

- Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long.

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

3. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia

4. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Kiệt

5. Tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp về đồng chí Võ Văn Kiệt

6. Xây dựng phim tài liệu bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc vùng Nam Bộ

7. Xuất bản sách về đồng chí Võ Văn Kiệt

8. Tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt

9. Tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên internet, mạng xã hội; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; tổ chức các cuộc tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu; thông qua hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Tỉnh Vĩnh Long

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Vĩnh Long, chuẩn bị kịch bản điều hành Chương trình Lễ kỷ niệm, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng.

- Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện cán bộ từng tham gia hoạt động cách mạng, công tác với đồng chí Võ Văn Kiệt tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm.

- Xây dựng, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 7832-CV/VPTW ngày 04/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan trong tổ chức các hoạt động trọng tâm khác tại Mục III và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật tại Vĩnh Long chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt.

1.2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan dự thảo diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; tổ chức xin ý kiến, thẩm định của các cơ quan có trách nhiệm và trình báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo, dự kiến danh mục các hệ bài; chuẩn bị bài phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo.

1.3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; thẩm định các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Kiệt.

- Chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng Chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp về đồng chí Võ Văn Kiệt; xây dựng phim tài liệu bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào vùng Nam Bộ.

- Chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập, phát hành sách về đồng chí Võ Văn Kiệt.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên toàn quốc, báo cáo kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

1.4. Văn phòng Chính phủ

- Phối hợp với tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trang trọng Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; phối hợp thẩm định diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện cán bộ từng tham gia hoạt động cách mạng, công tác với đồng chí Võ Văn Kiệt.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

1.5. Văn phòng Trung ương Đảng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu, đề xuất đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Phối hợp thẩm định diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và bài phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

1.6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với tỉnh Vĩnh Long, Văn phòng Chính phủ xây dựng kịch bản điều hành chương trình Lễ kỷ niệm và chỉ đạo nội dung Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Kiệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hoạt động triển lãm, trưng bày, điện ảnh phục vụ Nhân dân; chú trọng quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, những nơi đồng chí Võ Văn Kiệt đã từng hoạt động cách mạng và nơi xây dựng các công trình mang “dấu ấn Võ Văn Kiệt”.

1.7. Thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Vĩnh Long, các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Khu mộ đồng chí Võ Văn Kiệt tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Vĩnh Long, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện cán bộ từng tham gia hoạt động cách mạng, công tác với đồng chí Võ Văn Kiệt.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên địa bàn Thành phố.

1.8. Bộ Quốc phòng

- Chủ trì, hỗ trợ lực lượng thực hiện nghi lễ tại Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của Bộ.

1.9. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Vĩnh Long lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức cuộc thi tìm hiểu về đồng chí Võ Văn Kiệt (tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan).

1.10. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, phát hành sách về đồng chí Võ Văn Kiệt vào đúng dịp kỷ niệm.

1.11. Đài Truyền hình Việt Nam

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; chuẩn bị các điều kiện để truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; phát sóng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Kiệt vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch, khảo sát và thực hiện Chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp về đồng chí Võ Văn Kiệt.

1.12. Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt việc phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và chú trọng đưa tin về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở cấp Trung ương và các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, phù hợp; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng lưới truyền thông cơ sở; xây dựng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; thông qua hội nghị sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; đặt tên đường, trường học, cắm biển các công trình chào mừng (nếu có).

2.2. Bộ Ngoại giao

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt cho phóng viên báo chí nước ngoài (khi có đề nghị).

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền kỷ niệm gắn với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, ngoại giao, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền về sự kiện trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, hoạt động xuất bản, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đăng tải, phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động không đúng định hướng, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thông tin cơ sở kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt.

3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên bằng hình thức phù hợp: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt trong dịp kỷ niệm.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử; các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

- Nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng.

4. Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương

- Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục; chú trọng tuyên truyền về những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu chịu trách nhiệm kiểm duyệt thông tin trên cơ sở nguồn thông tin chính thống, tránh tuyệt đối hóa vai trò của cá nhân.

          - Đài phát thanh và truyền hình các địa phương tổ chức tiếp sóng, phát sóng Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và phim tài liệu.

5. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; chú trọng tuyên truyền trên báo chí và các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn.

- Tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)!

2. Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta!

3. Đồng chí Võ Văn Kiệt - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân!

4. Đồng chí Võ Văn Kiệt - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất