Thứ Tư, 22/5/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 16/9/2020 14:31'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đ/c Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp bàn về tình hình chiến sự của chiến dịch Biên Giới năm 1950. (Từ trái qua phải: Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp).

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đ/c Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp bàn về tình hình chiến sự của chiến dịch Biên Giới năm 1950. (Từ trái qua phải: Trường Chinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 10845 - CV/VPTW ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/1/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; nay hướng dẫn chi tiết công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về Chiến thắng Biên giới Thu Đông năm 1950, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung và Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950 nói riêng; tôn vinh và tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

2. Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Chiến thắng cần bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong đó có Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

2. Nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950; sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 vào trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Những công lao, đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sĩ cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

4. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các bộ, ngành, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời đấu tranh, phản bác với thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 với quy mô cấp tỉnh: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng thực hiện; mời đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đọc diễn văn kỷ niệm.

2. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức thực hiện.

3. Xây dựng phim tài liệu về Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện.

4. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; “uống nước, nhớ nguồn”; hành hương về nguồn, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chào mừng.

5. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và các ấn phẩm tuyên truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, ngành và địa phương được giao chủ trì tổ chức hoạt động kỷ niệm nêu trên cần chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm; chú trọng tới các hoạt động chiều sâu, có ý nghĩa tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng sâu sắc.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020) với hình thức phù hợp, như: tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt tại chi bộ Đảng, các chi đoàn, chi hội các đoàn thể, trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các báo, đài Trung ương, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trên báo chí, trang điện tử, mạng xã hội, thông qua đội ngũ báo cáo viên. 

 4. Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng phim tài liệu về Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng.

5. Ban Tuyên giáo Trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về Chiến thắng; chủ trì phối hợp với Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất