Thứ Sáu, 21/6/2024
Nghiên cứu
Thứ Sáu, 24/12/2021 15:36'(GMT+7)

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng Công an, dân quân địa phương tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng Công an, dân quân địa phương tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Qua các thời kỳ cách mạng, được Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, cùng toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần hun đúc nên truyền thống vẻ vang, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, là sức mạnh và nhân tố quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Ngay từ khi chính quyền cách mạng ra đời, Công an nhân dân đã cùng Quân đội nhân dân chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn đoàn kết, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác, chiến đấu, bảo vệ an toàn các căn cứ địa cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, cơ quan đầu não của Ðảng, Chính phủ; làm trong sạch địa bàn, bảo vệ an toàn các trận địa, mục tiêu, cơ sở kinh tế, quốc phòng; diệt ác, trừ gian, bắt và tiêu diệt hàng trăm toán thám báo, gián điệp biệt kích, chỉ điểm của địch; xây dựng lực lượng chính trị, phát động phong trào quần chúng; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân... góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ, "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Ðất nước thống nhất, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; cùng nhau trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách khoan hồng của Ðảng và Nhà nước ta; đấu tranh làm thất bại chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên tầm cao mới; được khẳng định, cụ thể hóa, thể chế hóa trong các văn bản chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, như: Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc của Ðảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Luật Công an nhân dân, Luật Quốc phòng, Nghị định của Chính phủ về quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Ðảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, hóa giải kịp thời thách thức, biến động phức tạp của cục diện an ninh - chính trị thế giới và khu vực, không để bị động, bất ngờ, góp phần quan trọng bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ðồng thời, hai lực lượng đã phối hợp bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, điển hình là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của Năm APEC 2006 và 2017, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, Năm ASEAN 2020, các kỳ đại hội Ðảng, bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động. Triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Ðặc biệt, thời gian vừa qua, Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu, cùng nhau phối hợp chặt chẽ trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Cán bộ, chiến sĩ của hai lực lượng đã không quản ngại gian khổ, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm để triển khai các mặt công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong thiên tai và truy vết, khoanh vùng, chốt chặn, vận hành các khu cách ly tập trung, hỗ trợ tiêm vaccine, điều trị người bệnh nhiễm COVID-19,... Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", người "Chiến sĩ Công an nhân dân" đi đầu trên mọi mặt trận tiếp tục tỏa sáng, được nhân dân tin yêu, cảm phục và đánh giá cao.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cần tiếp tục tăng cường sức mạnh đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Trong đó, lưu ý một số công tác trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Ðảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nhất là các giải pháp để "chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi", "bảo vệ biên giới quốc gia", "bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng", "bảo vệ an ninh con người". Phối hợp rà soát, tham mưu bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh và liên quan đến quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Hai là, coi trọng công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi và kiểm tra xác minh thông tin; nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình; nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, biện pháp có tính chiến lược về bảo đảm quốc phòng, an ninh. Luôn sẵn sàng các giải pháp tổng thế, các phương án bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là, phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Ðảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Tham mưu giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, an dân, phục hồi và phát triển toàn diện các mặt của đời sống xã hội; làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", người "Chiến sĩ Công an nhân dân" trong thời kỳ mới.

Bốn là, tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số cơ hội chính trị, chống đối cực đoan trong nội địa, đặc biệt là đối với các âm mưu, hoạt động tác động chuyển hóa nội bộ, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, phá hoại, khủng bố và hoạt động nhằm "ly khai", "tự trị". Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, lấy "chủ động phòng ngừa" từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phối hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Làm tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới; quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; quản lý cư trú; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Năm là, phối hợp cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi mục tiêu "xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Ðến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"(2).Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang; chủ động thông tin, tuyên truyền định hướng về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm hạ uy tín, chia rẽ lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang./.

Ðại tướng, GS. TS. Tô Lâm
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

_______________

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia, H, 2011, t.12,  tr.153.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr.158.


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất