Thứ Sáu, 21/6/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Tư, 22/6/2022 8:48'(GMT+7)

Phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021 tại điểm cầu chính Hà Nội. Nguồn ảnh: tuyengiao.vn

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021 tại điểm cầu chính Hà Nội. Nguồn ảnh: tuyengiao.vn

ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG TUYÊN GIÁO

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào kết quả chung tích cực của ngành Tuyên giáo. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã được thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả trong tham mưu định hướng tuyên truyền sâu rộng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XIII, các bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Song song với đó, tuyên truyền các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, các hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực và chung khảo toàn quốc đã được tổ chức thành công, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng. Việc triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các hội thi thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn, ý thức trách nhiệm cao của các cấp ủy đảng, ban tuyên giáo các cấp trên phạm vi cả nước trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên được nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cơ bản đáp ứng tốt 3 tiêu chí: 1) Nội dung thiết thực, kịp thời và phù hợp với đối tượng người nghe; 2) Bảo đảm sự cân đối giữa nội dung cơ bản và nội dung mang tính thời sự; 3) Nội dung rõ tính định hướng. Những đồng chí báo cáo viên tại các hội nghị đều là những đồng chí lãnh đạo chủ chốt, chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực. Việc xây dựng các nội dung thông tin chuyên đề và hình thức tổ chức hội nghị báo cáo viên đều linh hoạt, phù hợp và có chất lượng.

Đối với các hội nghị báo cáo viên Trung ương được tổ chức trực tuyến, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên, nghiêm túc tổ chức việc tiếp sóng đến các điểm cầu của tỉnh. Nhiều tỉnh, thành thường xuyên mở điểm cầu đến cấp huyện, cấp xã với số lượng điểm cầu lớn, số đại biểu tham dự đông đủ.

Các bản tin Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin nội bộ, Thông tin sinh hoạt chi bộ do ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động biên soạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại địa phương, đơn vị. Các bản tin này đã có sự thay đổi, theo hướng ngày càng hiện đại, phù hợp với phong cách báo chí chuyên nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đội ngũ báo cáo viên. Các tài liệu bằng nhiều thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số do các địa phương phát hành đã trực tiếp tiếp cận, định hướng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhằm đa dạng hóa nguồn thông tin và đưa thông tin nhanh chóng, kịp thời hơn nữa tới đội ngũ báo cáo viên, từ tháng 9/2021, Ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Thông tấn xã Việt Nam được đưa vào sử dụng.

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”. (Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới).

NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên vẫn còn tồn tại hiện tượng một số cấp ủy vẫn chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, coi tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và cá nhân báo cáo viên hoặc đánh giá chưa đầy đủ về hiệu quả của tuyên truyền miệng so với các phương thức tuyên truyền khác. Một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng cũng như Quyết định 238-QĐ/TW về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Một số đồng chí đứng đầu cấp ủy chưa nhiệt tình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên. Bên cạnh đó, còn hiện tượng cán bộ tham mưu về công tác tuyên truyền miệng chưa thật tích cực, chủ động.

Về việc cung cấp, xử lý thông tin, một số nội dung chuyên đề tại Hội nghị Báo cáo viên hoặc các Bản tin chưa thật sự đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn và chất lượng còn hạn chế. Chất lượng trình bày chuyên đề ở một số Hội nghị Báo cáo viên các cấp chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu; chưa thực hiện tốt nội dung đối thoại, ở cả hai phía người trình bày và người nghe. Bên cạnh đó, có trường hợp báo cáo viên còn có biểu hiện né tránh những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm. Việc phản bác các thông tin sai trái, thù địch còn nặng về lý luận, chưa có tính thuyết phục cao. Nguồn tài liệu phục vụ đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế. Nhiều trường hợp thông tin chính thống, thông tin định hướng nhất là trước các vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm chưa được cung cấp kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên. Đồng thời, có hiện tượng báo cáo viên không dành nhiều thời gian để đọc, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin để phục vụ công tác tuyên truyền miệng.

Về cơ cấu, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, vẫn còn tình trạng đội ngũ báo cáo viên đông nhưng chưa mạnh, còn lúng túng trong công tác tham mưu, bị động khi xử lý tình huống, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm mới phát sinh. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp còn có sự chênh lệch đáng kể. Nhiều tuyên truyền viên cơ sở chưa được thật vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. Một số cơ quan, địa phương khi xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên chưa thật sự hợp lý; chưa ưu tiên những người trực tiếp, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền miệng; chưa kiện toàn đầy đủ số lượng báo cáo viên theo chỉ tiêu phân bổ.

TIẾP TỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

Để phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Thực tiễn trong những năm qua và kết quả Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, nơi nào, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, từ đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền miệng thì ở đó, chất lượng công tác này được nâng cao rõ rệt.

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2022.

Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Giao lưu Kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) và Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Giao lưu Kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội thi Chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn các nội dung cơ bản, quan trọng của nghị quyết đại hội đảng các cấp do các báo cáo viên là thí sinh dự thi lựa chọn với các nội dung tuyên truyền khác để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trên thực tế.

Thứ ba, nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; góp phần đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động tuyên truyền miệng; giải quyết tốt kiến nghị của các địa phương, đơn vị về việc cung cấp thông tin.

Tập trung nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền theo hướng cân đối giữa nội dung cơ bản, quan trọng trong năm 2022 với các nội dung có tính thời sự, “nóng”, “nhạy cảm”, những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Lựa chọn, xây dựng nội dung các chuyên đề chuyên sâu phù hợp với mục đích của hoạt động tuyên truyền và nhu cầu của người nghe.

Đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi, đối thoại hai chiều trong các hoạt động tuyên truyền miệng. Thực hiện nghiêm túc việc nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp với cấp ủy các cấp.

Tiếp tục cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bằng nhiều hình thức truyền thống (Hội nghị báo cáo viên, các bản tin…) và hiện đại (Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo, Trang tin điện tử tổng hợp “baocaovien.vn”…). Tập trung nâng cao chất lượng và đánh giá đầy đủ hiệu quả, tác động của các phương thức cung cấp thông tin mới.

Căn cứ việc Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến, ban tuyên giáo các tỉnh thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ theo điều kiện cụ thể của địa phương mình để tổ chức hội nghị báo cáo viên của tỉnh, huyện, không nhất thiết hội nghị nào cũng kết nối đường truyền trực tuyến từ hội nghị Báo cáo viên Trung ương tới cấp cơ sở, chú trọng gắn việc quán triệt nghị quyết, thông tin thời sự… gắn với địa phương, đơn vị, tránh bỏ qua các khâu nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, thử thách.

Về đội ngũ báo cáo viên các cấp, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu với cấp ủy chỉ đạo lựa chọn, xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên bảo đảm đúng số lượng, tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ chuyên môn và hoạt động phải hiệu quả. Ưu tiên những đồng chí có năng khiếu, có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Tránh tình trạng xây dựng, kiện toàn đội ngũ mang tính cơ cấu, hoạt động không hiệu quả.

Thống nhất thành lập đội ngũ báo cáo viên 3 cấp: Báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện (một số báo cáo viên cấp huyện công tác ở xã, làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng ở xã) theo đúng Hướng dẫn 31 ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở các cấp uỷ cơ sở đảng, theo đúng Quyết định số 973 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (quan tâm lựa chọn các thí sinh tham gia qua các hội thi ở cấp quận, huyện, tỉnh và Trung ương để đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng);

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải Đặc biệt cho thí sinh Trần Quang Trung, ngày 18/3/2022, tại Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải Đặc biệt cho thí sinh Trần Quang Trung, ngày 18/3/2022, tại Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương) và các nhiệm vụ gắn với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo Hướng dẫn 39-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022.

Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên này tùy theo diễn biến tình hình, điều kiện tại địa phương, đơn vị. Theo chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên trung ương, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng sẽ góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, đóng góp xứng đáng vào những thành tích chung về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Thứ năm, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; định kỳ, thường xuyên khảo sát kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Kịp thời động viên, khen thưởng xứng đáng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, đồng thời đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của cấp mình và của các tổ chức đảng trực thuộc.

Phan Xuân Thủy
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất