Thứ Năm, 20/6/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Năm, 18/8/2022 7:3'(GMT+7)

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo ở Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Với đặc điểm là tỉnh có biển, đảo(1), xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền biển, đảo, trọng tâm là tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, đảo; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Qua đó, tạo môi trường chính trị ổn định, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng ven biển Thanh Hóa nói riêng.

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THAM MƯU, ĐÔN ĐỐC KIỂM TRA TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều ban hành Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn, Chương trình công tác tuyên truyền biển, đảo; UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương về Chiến lược biển Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển... Trong đó phân công, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh chú trọng tổ chức thực hiện các nội dung thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác biển, đảo.

Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đã tích cực xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai kế hoạch tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Nghiêm túc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, nhất là quán triệt sâu sắc những quan điểm, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến vấn đề biển, đảo; đưa thông tin tiếp cận tới từng cơ sở, từng cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp mình.

Hằng tháng, thông qua các hội nghị giao ban công tác tư tưởng, giao ban báo chí - xuất bản, hội nghị báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cơ quan liên quan đều có nội dung chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền biển, đảo; định kỳ đăng tải tin bài liên quan về biển, đảo trên cuốn “Thông báo nội bộ”, cấp phát đến tất cả các chi bộ đảng trên địa bàn, với số lượng 17.000 cuốn.

Việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong công tác tuyên truyền biển, đảo đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng như kiều bào ở nước ngoài. Nhân dân hiểu rõ hơn về các cơ sở lịch sử và pháp lý của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, đồng tình và ủng hộ các biện pháp của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông; hiểu rõ hơn về vị trí vấn đề Biển Đông trong tổng thể quan hệ chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội với các quốc gia có liên quan; từ đó ủng hộ các biện pháp đấu tranh theo từng giai đoạn, phù hợp với từng mức độ diễn biến trên thực địa. Người dân bình tĩnh hơn qua từng sự kiện lớn trên thực địa, giảm hiện tượng bị kích động, quá khích, tập trung biểu tình, bạo động. Cộng đồng người Thanh Hóa ở nước ngoài cũng có sự chuyển biến lớn trong nhận thức, bà con ngày càng tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ chủ quyền của Đảng và Nhà nước ta, bác bỏ những thông tin xuyên tạc, sai trái; tích cực hướng về biển, đảo quê hương...

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, ĐA DẠNG HÌNH THỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên truyền biển đảo, với nhiều nội dung, hình thức phong phú:

Tuyên truyền miệng. Đây là hình thức được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ưu tiên sử dụng và đạt được kết quả tích cực. Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với Hải đoàn 128, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức các hội nghị tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về tình hình Biển Đông, về công tác tuyên truyền biển, đảo… cho đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh được tỉnh tổ chức hàng năm. Từ những thông tin của hội nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị báo cáo viên cấp huyện, các buổi họp, sinh hoạt đoàn thể. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hàng trăm hội nghị báo cáo viên, thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường hàng ngàn lượt cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm ven biển, tuyên truyền đến các hộ gia đình, chủ phương tiện chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, động viên ngư dân ra khơi bám biển; chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuần tra, giám sát hoạt động nghề cá; phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, cấp đăng kí, đổi và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho hàng nghìn tàu cá, tổ chức tập huấn, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo cho cán bộ và nhân dân các huyện, thị ven biển.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo. Các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị, nhất là 6 địa phương ven biển (Quảng Xương, Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Nghi Sơn, Hậu Lộc) thường xuyên chủ động phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tuyên truyền biển, đảo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp cơ sở, cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền miệng các cấp, phóng viên báo chí, cán bộ văn hóa; cán bộ địa chính và lãnh đạo cấp huyện, xã để nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo; tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” hằng năm, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của biển, đảo, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo.

Trong 5 năm (2016 - 2021), cấp tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; cấp huyện và các ngành, đoàn thể tổ chức trên 200 lớp, 35 buổi nói chuyện chuyên đề về biển, đảo tại các trường Đại học, cao đẳng, trung học phổ thông cho hàng chục ngàn lượt học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền qua tài liệu, các xuất bản phẩm và cổ động trực quan. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hệ thống văn hóa cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo gắn với tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng hàng năm của tỉnh, của đất nước. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về biển đảo, thi sân khấu hoá, thi vẽ tranh cổ động, sáng tác về biển, đảo quê hương… Nhiều chương trình có ý nghĩa hướng về biển, đảo đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi, tham gia của tuổi trẻ và giới văn nghệ sĩ trong tỉnh, tiêu biểu như: Chương trình “Hát về biển đảo quê hương” của Đài PT-TH tỉnh; “Tuổi trẻ hướng về biển đảo” của Tỉnh Đoàn Thanh niên; hệ thống báo chí, truyền thông trong tỉnh có các chương trình giới thiệu tác phẩm văn học mới, chương trình nghệ thuật về biển, đảo trong các chuyên mục “Thơ và cuộc sống”, “Văn học nghệ thuật xứ Thanh”, “Tác giả tác phẩm”...

Đại diện Bộ TT-TT thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT Thanh Hóa cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 50 cuộc Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lí”. Đài thông tin Duyên Hải Thanh Hóa luôn đảm bảo mạng thông tin liên lạc trên biển, giữ vững liên lạc với các tàu cá, các đồn biên phòng vùng biển, đảo. Các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn phương án đảm bảo thông tin liên lạc cho chủ các phương tiện nghề cá và cán bộ quản l‎í cấp xã tại 6 huyện, thị xã ven biển; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đầu tư cơ sở hạ tầng, mạng lưới cung cấp dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành.

Tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền thông qua các chuyên trang, chuyên mục như: Phát triển kinh tế biển, Quốc phòng toàn dân, Biên phòng toàn dân... trong đó chú trọng những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế biển, chủ quyền biển đảo, quảng bá du lịch biển địa phương… Trong hơn 5 năm qua đã có hàng chục nghìn lượt tin, bài viết, phóng sự gắn với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các loại hình tuyên truyền đối với cấp cơ sở cũng được tỉnh quan tâm đa dạng hóa nhằm góp phần dễ nhớ, dễ hiểu như: Chiếu phim lưu động, hoạt động thư viện, triển lãm, thông tin cổ động; thông báo, đưa tin, phản ánh việc xử lý những cá nhân vi phạm trong việc đăng tải, xuyên tạc thông tin trên mạng xã hội về tình hình Biển Đông; đồng thời tích cực ngăn chặn những thông tin sai trái, kích động, phá hoại...

Nhiều phóng viên và các cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực tham gia các đoàn công tác của tỉnh và Trung ương đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; tổ chức các chuyến thăm cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đảo Mê, đảo Nẹ… Qua đó, nhiều tin, bài viết chuyên sâu về biển, đảo Tổ quốc, quê hương, về cuộc sống, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo,... đã được phản ánh sinh động, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC, XÂY DỰNG CƠ CHẾ TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN

Trong 5 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hải đoàn 128, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức 35 buổi tuyên truyền biển, đảo cho gần 12.000 lượt giảng viên, giáo viên, sinh viên và học viên các trường Đại học, Cao đẳng và THPT trên địa bàn.

Thượng tá Hoàng Lê Minh, Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn 128 phát biểu trong chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Bỉm Sơn.

Cùng với trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tăng cường phối hợp cùng Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động dân vận, an sinh xã hội như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sỹ; thăm, tặng quà gia đình chính sách vào dịp Tết và ngày 27/7 hàng năm; hỗ trợ xây dựng công trình “Nông thôn mới”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Nhà mái ấm công đoàn”... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức các chuyến thăm, động viên các gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, quê hương... Hội đồng hương Thanh Hóa ở nước ngoài cũng tổ chức các hoạt động ủng hộ - hướng về biển, đảo quê hương...

Các hoạt động phối hợp công tác, xây dựng cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin, công tác dân vận, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi bám biển; những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân, những chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương…

XÁC ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới, hệ thống tuyên giáo và các lực lượng có trách nhiệm của tỉnh xác định:

Thứ nhất, tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tuyên truyền biển, đảo. Nâng cao công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền biển, đảo. Đẩy mạnh các hoạt động về tuyên truyền và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; khích lệ động viên cán bộ, chiến sỹ các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo; tiếp tục giáo dục bồi đắp tình cảm, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ hai, chủ động tham mưu, triển khai công tác tuyên truyền về biển, đảo, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là các địa phương ven biển. Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích đúng diễn biến, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề biển, đảo đối với địa phương để tham mưu, thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội. Tích cực tuyên truyền những tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tăng cường tuyên truyền để ngư dân nâng cao nhận thức hiểu và thực hiện đúng luật pháp về biển, các cam kết quốc tế về biển, xác định đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Thứ ba, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền biển, đảo. Thường xuyên cung cấp thông tin tình hình, diễn biến liên quan đến biển, đảo; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với biển, đảo. Cung cấp tài liệu tuyên truyền và định hướng thông tin, tuyên truyền về biển, đảo kịp thời, đúng định kỳ. Nội dung tuyên truyền hướng đến nhiều thành phần, nhất là học sinh, sinh viên, ngư dân, công nhân lao động trong các thành phần kinh tế, kiều bào ta ở nước ngoài, người nước ngoài quan tâm… Kết hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo ở trong nước, trong tỉnh với tuyên truyền đối ngoại thông qua các kênh chính thức. Tiếp tục chú trọng hình thức tuyên truyền miệng; đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú ý đặc biệt đến internet, mạng xã hội; duy trì có hiệu quả truyên truyền trực quan thông qua khẩu hiệu, biểu ngữ, tranh cổ động, tờ rơi, phim ảnh, triển lãm...; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ (ca nhạc, sân khấu hóa, hội thi, sáng tác...). 

Thứ tư, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền gắn liền với chủ động làm tốt công tác nắm bắt tình hình, sớm phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch, phản động liên quan đến vấn đề biển, đảo để có đối sách đấu tranh phù hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, cung cấp thông tin sai lệch, thông tin không đúng sự thật về tình hình biển, đảo gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân./.

Vũ Quý Tùng Anh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa
____________________

(1) Thanh Hóa có vùng lãnh hải rộng 18.000km2 với 102km đường bờ biển. Ven biển Thanh Hoá có đảo hòn Nẹ, đảo hòn Mê, cụm đảo Nghi Sơn và  nhiểu đảo nhỏ như: hòn Đót, hòn Miệng, hòn Vạt, hòn Góc... Diện tích đảo của tỉnh khoảng 800ha.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất