Chủ Nhật, 23/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 18/3/2019 14:56'(GMT+7)

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/BTGTW, ngày 23/10/2018 về việc “Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2018 - 2020, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội.

 - Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

II. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị về việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Đặc biệt chú trọng tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương...

- Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.

- Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm từ mô hình mới, cách làm hiệu quả qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hằng năm, tổ chức tuyên truyền cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm Ngày Quốc khánh và ngày mất của Bác Hồ (2/9);  tổ chức một số chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu cấp Trung ương để tạo sức lan tỏa trong toàn quốc. Năm 2019, tập trung tuyên truyền sâu, đậm, sinh động về chủ đề 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc của Người.

- Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, bệnh thành tích trong xã hội...

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan báo chí thuộc địa phương, đơn vị mình theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn.

- Có trách nhiệm cung cấp, giới thiệu các tài liệu, tư liệu về những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị mình cho các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

- Có báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

2. Các cơ quan báo chí

          - Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể về phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020; giới thiệu, tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm hiệu quả.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (có thể thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương) để xây dựng chương trình tuyên truyền gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của địa phương, đơn vị, bảo đảm sức thuyết phục, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; yêu cầu mở chuyên mục riêng về chủ đề này (có logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng biệt, phù hợp), phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi ít nhất 1 tuần/lần.

Các đài phát thanh - truyền hình khác của Trung ương và địa phương căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể... để thực hiện; yêu cầu nhất thiết phải xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ, ít nhất 2 tuần/lần.

- Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề... để đăng, phát thường xuyên, liên tục. Nội dung chương trình cần bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và dư luận xã hội.

- Vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm ngày Quốc khánh và ngày mất của Bác Hồ (2/9), tất cả các cơ quan báo chí mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm về nội dung này; tổ chức các chương trình giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến, tiêu biểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ Hướng dẫn này, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, chi tiết, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 30/3/2019. Hằng quý, 6 tháng, 1 năm có báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, đánh giá.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó, nội dung “Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc triển khai, thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

3. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí

- Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan báo chí đánh giá, sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung để tuyên truyền có hiệu quả việc điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

- Giao Vụ Lý luận Chính trị chủ trì, phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan báo chí; đề xuất khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình đối với các đơn vị thực hiện không nghiêm túc các nội dung nêu trong Hướng dẫn; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Ban theo chế độ quy định.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất