Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 18/4/2023 16:50'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2023

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Theo đó, căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (viết tắt là Lễ hội Đền Hùng năm 2023) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa đặc biệt và nhân văn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về truyền thống văn hiến, yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tự hào về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng các quy định hiện hành; mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè, du khách quốc tế; gắn với tuyên truyền kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1/5, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong năm 2023.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Mục đích, ý nghĩa, quy mô của Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; khẳng định truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh, dựng xây và phát triển đất nước.

2. Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 với quan điểm xuyên suốt “Văn hóa là bản sắc của một dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.

3. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam; các dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức phát triển kinh tế - xã hội, cùng với kiều bào ở nước ngoài hướng về cội nguồn, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

4. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam; tôn vinh các giá trị văn hóa đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, trong đó có “Hát Xoan Phú Thọ”, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và các giá trị di sản văn hóa Việt Nam nói chung, di sản văn hóa Đất Tổ nói riêng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè, du khách quốc tế. Kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể, hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ở các cấp, các ngành và trong đời sống xã hội.

5. Phản ánh không khí, diễn biến của các hoạt động, sự kiện diễn ra tại Lễ hội Đền Hùng, Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ, các hoạt động tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trên khắp mọi miền của Tổ quốc và những nơi kiều bào Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy ban quốc gia về UNESCO Việt Nam và Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu tổ chức các hoạt động theo Kế hoạch số 1330/KH-BVHTTDL-UBND ngày 07/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, với các hoạt động trọng tâm sau:

1. Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Vua Hùng

- Thời gian: Ngày 29/4/2023 (tức ngày 10/3 năm Quý Mão).

- Địa điểm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Đơn vị thực hiện: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ Lễ dâng hương, dâng hoa: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

2. Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023

- Thời gian: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 28/4/2023 (tức từ ngày 02/3 đến ngày 09/3 năm Quý Mão).

- Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2023: Truyền hình trực tiếp vào 20h00 ngày 21/4/2023 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh

- Thời gian: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 24/4/2023 (tức từ ngày 02/3 đến ngày 05/3 năm Quý Mão).

- Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

4. Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

- Thời gian: 20h00 ngày 21/4/2023 (tức ngày 02/3 năm Quý Mão).

- Địa điểm: Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Hội nghị - Hội thảo “Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”

- Thời gian: Buổi sáng ngày 22/4/2023 (tức ngày 03/3 năm Quý Mão).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Phú Thọ.

6. Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam

- Thời gian: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 29/4/2023 (tức từ ngày 02/3 đến ngày 10/3 năm Quý Mão).

- Địa điểm: dự kiến tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ.

7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khác: Tổ chức họp báo về sự kiện; thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương; xây dựng sản phẩm tuyên truyền trên nền tảng số; tuyên truyền trên báo chí, cổ động trực quan, trên không gian mạng; xây dựng ấn phẩm tuyên truyền; qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao... phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Trên báo chí, phát thanh, truyền hình, các website, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương. Chú trọng đăng tải các tin, bài trên chuyên mục tiếng Anh thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Phú Thọ, các địa phương và các trang mạng xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các ấn phẩm: sách, tài liệu, đề cương tuyên truyền, tờ gấp...

- Thông qua hội nghị nội bộ các cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội để thông tin, tuyên truyền.

- Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống panô, áp phích, bảng điện tử tại các tuyến phố lớn, nhà ga, sân bay, khách sạn, các địa điểm công cộng, chú trọng tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương có di tích, đền thờ Vua Hùng.

- Tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao: Các cuộc thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca khúc viết về quê hương, đất nước, về Phú Thọ, Đền Hùng; xây dựng các video clip kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến trên không gian mạng; phát động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chú trọng các loại hình thể dục thể thao quần chúng lành mạnh đang được đông đảo các tầng lớp Nhân dân yêu thích.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền thông qua các chương trình giao lưu hợp tác quốc tế, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ thương mại du lịch, liên hoan văn hóa ẩm thực.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội Đền Hùng năm 2023 bảo đảm đúng định hướng tư tưởng chính trị, trong đó chú trọng tuyên truyền trên báo chí, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tuyên truyền cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

Tỉnh ủy Phú Thọ: Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt các hoạt động tại Mục III của Hướng dẫn và một số nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao triển khai một số hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại về Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương ngày 18/4/2023.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2023 vào 20h00, ngày 21/4/2023 trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị có liên quan hỗ trợ thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan qua các panô, áp phích, bảng điện tử, biểu ngữ, khẩu hiệu về Lễ hội Đền Hùng, về các di sản văn hóa, về đất nước, con người Việt Nam, quê hương Đất Tổ tại các cửa ngõ, khu quảng trường, trên đường phố chính và nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động trọng tâm trong dịp lễ hội.

- Chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội để kinh doanh trục lợi và truyền bá mê tín, dị đoan.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin về sự kiện tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương ngày 18/4/2023.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương, về công tác tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2023 nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên toàn quốc, báo cáo kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng năm 2023 theo Kế hoạch và các nội dung tại Mục III của Hướng dẫn, trong đó chú trọng đến Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

- Chỉ đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam trong dịp lễ hội.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương ngày 18/4/2023.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao triển khai một số hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại về Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

- Chủ động phối hợp với tỉnh Phú Thọ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền (nhất là tuyên truyền trên báo chí và cổ động trực quan).

- Chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao và du lịch các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích - xã Hy Cương - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích - xã Hy Cương - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các doanh nghiệp có nền tảng mạng xã hội để lan toả thông tin tích cực về Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Phú Thọ và địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện số hóa thông tin, tư liệu các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc.

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, việc biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền lễ hội. Kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai trái, không đúng định hướng.

5. Bộ Ngoại giao

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về sự kiện cho phóng viên báo chí nước ngoài.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền về sự kiện gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, ngoại giao, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ mời đại biểu các tổ chức quốc tế có liên quan tham dự các hoạt động theo đề nghị của Ban Tổ chức lễ hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2023, các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; kêu gọi đồng bào cùng đoàn kết, hướng về cội nguồn, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước.

6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên truyền các hoạt động về Lễ hội Đền Hùng năm 2023, Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, trong đó lưu ý chỉ đạo:

- Tổ chức các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa, quy mô và nội dung các hoạt động, sự kiện diễn ra trong Lễ hội Đền Hùng năm 2023, các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam; chú trọng thông tin phản ánh chuyên sâu sự chuyển biến trong nhận thức, hành động và kết quả thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

- Cử phóng viên dự, đưa tin, phản ánh không khí, diễn biến, kết quả các hoạt động chính tại Lễ hội Đền Hùng năm 2023 trên các bản tin thời sự, ưu tiên trong chương trình Thời sự trên VTV1, VOV1.

- Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chuẩn bị tốt các điều kiện để truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2023 vào 20h00 ngày 21/4/2023 tại Trung tâm Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Phát sóng trailer giới thiệu về Lễ hội Đền Hùng năm 2023 liên tục từ ngày 18-30/4/2023 vào khung giờ có đông khán giả theo dõi trên các kênh của VTV.

7. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Lễ hội Đền Hùng năm 2023 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng đến nhiều đối tượng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào các ấn phẩm tuyên truyền như: Bản tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

8. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự, xã luận, các chương trình với nội dung phong phú, sinh động, có chất lượng tuyên truyền về Lễ hội Đền Hùng năm 2023 đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè, du khách quốc tế.

- Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tùy điều kiện cụ thể để tổ chức tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc lễ hội và thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện.

VI. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!
 2. Dù ai đi ngược về xuôi - Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba!
 3. Ai về Phú Thọ cùng ta - Vui ngày Giỗ Tổ tháng Ba mùng Mười!
 4. Chim có tổ, người có tông - Như cây có cội, như sông có nguồn!
 5. Giỗ Tổ Hùng Vương - Cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc!
 6. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại!
 7. Hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại!
 8. Văn hóa còn thì Dân tộc còn!
 9. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc!
 10. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi!
 11. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững!
 12. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!
 13. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!
 14. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
 15. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam!
 16. Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện!
 17. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học!
 18. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 19. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 20. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất