Thứ Tư, 17/7/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Tư, 8/2/2023 6:16'(GMT+7)

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến về Đề án "Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến về Đề án "Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030".

Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cả về tư tưởng chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, sự tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, góp phần xây dựng cán bộ tuyên giáo là những chuyên gia giỏi trên từng lĩnh vực công tác.

SỰ GHI NHẬN, TIN TƯỞNG CỦA CẤP ỦY CÁC CẤP VÀ NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGÀNH TUYÊN GIÁO

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, ngành tuyên giáo Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo. 

Trong 5 năm gần đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền xây dựng khung chương trình đào tạo và tổ chức 3 lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo cho trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, giám đốc, phó giám đốc các trung tâm chính trị cấp huyện, mỗi lớp từ 30-40 học viên. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh mỗi năm tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo cơ sở với trên 200 học viên/lớp và từ 2 đến 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành nghiệp vụ cho các đối tượng làm công tác chuyên môn theo lĩnh vực và cử nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới do Trung ương và các ngành, địa phương tổ chức. Năm 2022, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp xã với hơn 1.600 học viên. Hằng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở 1 Hội nghị bồi dưỡng, cập nhất kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy mở 1 lớp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. 

Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hằng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở 1 Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ. Tại Hội nghị, giao 2 báo cáo viên là chuyên viên các phòng chức năng của Ban lựa chọn và trực tiếp giới thiệu 1 chuyên đề trước toàn thể cán bộ, công chức.

Noi gương Bác về tinh thần tự học, ngoài việc tham gia học tập theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các cấp, các ngành tổ chức,đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thanh Hóa còn tích cực hưởng ứng phong trào tự học tập để nâng cao trình độ hiểu biết mọi mặt, và coi tự học là nhu cầu, thói quen, hành vi hằng ngày, là một tiêu chuẩn, một giá trị đạo đức của người cán bộ tuyên giáo. Căn cứ vào trình độ nhận thức, công việc đang đảm nhiệm và vị trí của bản thân, mỗi cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở xác định, lựa chọn những điều cơ bản, thiết thực, những vấn đề cần cho lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm hoặc nhu cầu của mình để lên kế hoạch tự học tập, tự bồi dưỡng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của Ban được thường xuyên tiếp xúc, làm việc với cơ sở, học tập trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị, gắn với giao nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ, chuyên viên. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, chuyên viên tranh thủ được sự giúp đỡ, hướng dẫn chỉ bảo của bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên để không ngừng tự học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm công tác ở mọi lúc, mọi nơi, trong khi giao thiệp, trong công việc hằng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, trong kinh nghiệm thành công cũng như thất bại. 

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1036-QĐ/TU, ngày 20/5/2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với cơ cấu  tổ chức bộ máy ban tuyên giáo xã, phường thống nhất gồm 9 thành viên. Trong đó, cơ cấu bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn là trưởng ban; phó bí thư thường trực đảng ủy là phó trưởng ban thường trực; phó bí thư đảng ủy - chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là phó trưởng ban; 3 thành viên cơ cấu cứng gồm: 1 phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội, 1 công chức văn hóa - xã hội thuộc UBND xã, phường, thị trấn, 1 cán bộ văn phòng đảng ủy xã, phường, thị trấn; đối với 3 thành viên còn lại, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn trong số các chức danh của xã, phường, thị trấn gồmtrưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự,chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội Cựu chiến binh, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, chủ tịch Hội Nông dân. 

Trên cơ sở đó, để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên giáo ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu ban hành Kết luận số 801-KL/TU về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định, giai đoạn 2022-2025: 100% lãnh đạo ban tuyên giáo cấp xã phải được đào tạo về lý luận từ trung cấp lý luận chính trị trở lên, 100% cán bộ ban tuyên giáo cấp xã trong nhiệm kỳ được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên giáo (trong đó: 100% lãnh đạo ban tuyên giáo cấp xã được tham gia lớp bồi dưỡng do tỉnh tổ chức; 100% các thành viên ban tuyên giáo cấp xã được tham gia lớp bồi dưỡng do cấp huyện tổ chức). 

Với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo bồi dưỡng của cấp ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp, cũng như phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên; đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thanh Hóa ngày càng được củng cố, kiện toàn, bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng. Tính đến cuối năm 2021, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tỉnh Thanh Hóa có 4.060 đồng chí. Trong đó, cán bộ cấp tỉnh có 39 đồng chí, cấp huyện có 126 đồng chí, cấp xã có 3.895 đồng chí hoạt động kiêm nhiệm. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cơ bản được đào tạo bài bản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 100% cán bộ, chuyên viên có trình độ đại học và trên đại học; ban tuyên giáo cấp huyện có 100% cán bộ, chuyên viên có trình độ đại học và trên đại học; ban tuyên giáo cấp xã: Đại học và trên đại học. Về trình độ lý luận chính trị: ở cấp tỉnh: 23/35 cử nhân, cao cấp, 12/35 trung cấp; cấp huyện: 65 cử nhân, cao cấp, 61 trung cấp; ở cấp xã: cao cấp và cử nhân 136 người, trung cấp 3.582 người, sơ cấp 100 ngườichưa được đào tạo 75 người.

Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thanh Hóa đã có những đóng góp tích cực trong việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, 2 cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh được Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm làm cán bộ chủ chốt cấp huyện, 5 trưởng ban tuyên giáo cấp huyện được tin tưởng giao trọng trách Phó Bí thư Thường trực, 8 trưởng ban tuyên giáo cấp huyện được luân chuyển giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy cấp ủy cấp huyện. Đó là những minh chứng rõ nét cho sự ghi nhận, tin tưởng của cấp ủy các cấp và nhân dân đối với những nỗ lực và phấn đấu đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thanh Hóa.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

CẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo vẫn còn những bất cập, chậm đổi mới. Một số nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng chưa phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, tình trạng thiếu hụt nguồn cán bộ tuyên giáo kế cận, một số cán bộ tuyên giáo có năng lực, kinh nghiệm công tác đã đến tuổi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, trong khi đó cán bộ kế cận chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân chính là do một số cán bộ tuyên giáo chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có một số chuyển từ cơ quan khác đến cần phải có thời gian để tiếp cận công việc. Mặt khác, công tác tuyên giáo là hoạt động mang tính đặc thù, cần phải có trường đào tạo chuyên sâu về công tác tuyên giáo, trong khi hiện nay chỉ có Học viện báo chí và Tuyên truyền có một số khoa đào tạo chuyên ngành liên quan tới một số lĩnh vực của công tác tuyên giáo và chỉ có một số ít cán bộ làm công tác tuyên giáo được đào tạo qua môi trường này. Bên cạnh đó, một số cán bộ tuyên giáo chưa thực sự tâm huyết với nghề, còn ngại học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo chưa bảo đảm tính toàn diện; đánh giá mới chỉ dừng lại ở việc thống kê về số lượng lớp học, lượt cán bộ tham gia, hoặc đánh giá về chương trình, tài liệu; chưa có nhiều đánh giá về kết quả tiếp thu, ứng dụng sau đào tạo, bồi dưỡng.

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, tận tụy, có kinh nghiệm và hết lòng phục vụ nhân dân đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Trong đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cũng như những định hướng mang tính chiến lược; không những xây dựng đội ngũ tuyên giáo đủ về số lượng, đạt về chất lượng mà còn đảm bảo tính kế thừa. Thực hiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng theo định kỳ bắt buộc hằng năm cũng như chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm. 

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo. Đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình công tác. 

Nội dung đào tạo, bồi dưỡngphải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công chức. Nội dung cần trang bị cho người học thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học cách mạng, nâng cao năng lực tư duy lý luận, năng lực tổ chức thực tiễn, tổng kết thực tiễn, khả năng ứng dụng lý luận một cách sáng tạo, hiệu quả; cung cấp cho học viên phương pháp nghiên cứu, phương pháp phát hiện, xử lý, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Cần dành một tỷ lệ thích hợp cho kỹ năng thực hành trong cấu trúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác nhau để khi gặp những tình huống cụ thể trong công tác thì cán bộ tuyên giáo có thể xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả. 

Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cần đổi mới theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí và trách nhiệm tương ứng của từng cán bộ tuyên giáo. Tùy theo từng chuyên đề, có thể lựa chọn các phương pháp phù hợp, vận dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến kết hợp sử dụng các công cụ, phương tiện dạy học hiện đại. Xây dựng nội dung các chuyên đề theo hướng gợi mở, đối thoại để rèn luyện phương pháp, kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống. Tổ chức cho học viên đi nghiên cứu, khảo sát thực tế rút kinh nghiệm với thời gian phù hợp. Chú trọng kết hợp lý luận với liên hệ thực tế, bảo đảm tính khoa học, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, độc lập suy nghĩ của người học. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Kết hợp giữa nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ với xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tác phong cho cán bộ tuyên giáo. Phương thức học tập nên được thực hiện kết hợp giữa học tập trung và đi thực tế để điều tra, nghiên cứu và xử lý tình huống nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề và đề xuất những biện pháp xử lý những vấn đề đang nổi cộm, bức xúc hiện nay.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần tiếp tục đổi mới, bổ sung, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng cán bộ cơ sở cho sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng. Cần đầu tư xây dựng chương trình phù hợp với thời gian đào tạo, tránh sự trùng lặp kiến thức gây nhàm chán và lãng phí thời gian. 

Ba là, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả tiếp thu của học viên trước, trong và sau mỗi khóa đào tạo, bồi dưỡng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật học tập; khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nhất là lý luận chính trị ở đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đề cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các bên. Các đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng như xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng học; chịu trách nhiệm triệu tập học viên theo quy định, quản lý đào tạo, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quá trình dạy và học. Cơ quan, địa phương là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tổ chức sử dụng cán bộ, chịu trách nhiệm chọn, cử cán bộ đi học theo đúng quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn gắn với quy hoạch, yêu cầu khung năng lực, phù hợp vị trí việc làm, nhu cầu thực tế cần đào tạo, bồi dưỡng.

Với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo bồi dưỡng của cấp ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp, cũng như phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên; đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thanh Hóa ngày càng được củng cố, kiện toàn, bảo đảm về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Đào Xuân Yên
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất