Thứ Bảy, 20/4/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Hai, 13/2/2023 8:3'(GMT+7)

Bắc Giang: Thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng

Đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang chúc mừng các điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang chúc mừng các điển hình tiên tiến tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

Công tác tuyên truyền nhanh chóng, chính xác

Công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp, trong đó tăng cường hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo nhanh, kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ đảng viên tham dự hội nghị ở các cấp trung bình đạt trên 95%. Các hình thức tuyên truyền mới giúp cho nội dung thông tin đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nhanh hơn, thuận tiện hơn như: tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, trang thông tin của các sở, ngành, huyện, qua hệ thống mạng xã hội; Báo Bắc Giang phát triển ứng dụng tuyên truyền trên báo điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát triển mạnh tuyên truyền kỹ thuật số phủ sóng cả nước và quốc tế... Vì vậy, thông tin được tuyên truyền chính xác, nhanh chóng đến với nhân dân, tạo được sự ổn định, đồng thuận cao trong xã hội và thúc đẩy phát triển của tỉnh.

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ổn định xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang đã tổ chức quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”,chỉ đạo thành lập mới Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Theo đó 15/15 đảng bộ trực thuộc thành lập, kiện toàn và lãnh đạo duy trì nền nếp hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cùng cấp; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng lực lượng đấu tranh trong toàn Đảng, toàn dân, góp phần vững chắc ổn định xã hội. Công tác xây dựng lực lượng đấu tranh, bồi dưỡng nghiệp vụ luôn được quan tâm, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc chống phá của các thế lực thù địch trong các dịp ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn như: Tết Nguyên đán; tình hình dịch COVID-19; liên quan đến 3 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; việc tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức môn Cầu lông Sea Games 31...

Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ

Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường chính trị tỉnh, các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở các cấp. Trong những năm qua, toàn tỉnh có hàng nghìn cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao về trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Trong 9 tháng đầu năm 2022, 5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 10 trung tâm chính trị các huyện, thành phố mở được 88 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho gần 8.268 lượt học viên. Ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham mưu tổ chức được 82 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 5.000 đoàn viên, hội viên. Có thể nhận thấy, công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp và đảm bảo yêu cầu quy hoạch, bố trí cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở

Công tác dư luận xã hội duy trì hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực

Hằng năm, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) các cấp đã bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình tư tưởng, thông tin dư luận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình dịch COVID-19, về giá cả thị trường, lao động và việc làm, tình hình an ninh trật tự, vấn đề ô nhiễm môi trường, rác thải ở một số nơi... Duy trì nền nếpgiao ban với cộng tác viên DLXH hằng tháng, tổng hợp hơn 150 kỳ báo cáo DLXH, trong đó có nhiều nội dung quan trọng được cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang vẫn còn một số hạn chế yếu kém như: Một số cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chưa sát với tình hình thực tế, chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung, phương thức thực hiện công tác tư tưởng ở một số cấp ủy cơ sở chậm đổi mới. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có việc thiếu kịp thời; năng lực, trình độ của đội ngũ báo cáo viên có mặt còn hạn chế. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở trung tâm chính trị các huyện, thành phố còn chậm đổi mới. 

Các đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2022 và Tọa đàm chủ đề

Các đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2022 và Tọa đàm chủ đề "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

Để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đối với công tác tư tưởng.Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo phối hợp các lực lượng trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tư tưởng; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án... về các lĩnh vực cụ thể của công tác tư tưởng đã ban hành và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác tư tưởng trong hội viênđoàn viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh.

Hai là, cấp ủy cần xây dựng kế hoạch nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của địa phương, đơn vị theo hướng tập trung vào những chủ trương lớn, những việc mới, cách làm hay mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, công nghệ thông tin trong công tác giáo dục lý luận chính trị; đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và tăng cường đầu tư cơ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường Chính trị tỉnh và trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Ba là, coi trọng gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy cần quán triệt,học tập, tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tăng cường việc quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện nhằm xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt.Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Bốn là, coi trọng gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hộiCấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 238-QĐ/TWcủa Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 241- CV/TU, ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâmPhát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; đồng thời, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật phát ngôn theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên xã Cao Xá (Tân Yên) thăm mô hình sản xuất trong nhà lưới. Ảnh: Vân Anh

Cán bộ, đảng viên xã Cao Xá (Tân Yên) thăm mô hình sản xuất trong nhà lưới. Ảnh: Vân Anh

Năm là, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng thông tin.Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dư luận xã hội chuyên sâu thông qua tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội và hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Phát huy ưu thế của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, sinh hoạt đảng, đoàn thể, họp khu dân cư; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư chi bộ cơ sở, trưởng thôn (tổ trưởng tổ dân phố) trong công tác tuyên truyền. Tập trung giải quyết tốt những bất cập, bức xúc nảy sinh, dự báo đúng tình hình tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng rõ ràng.

Sáu là, tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng. Quan tâm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận và tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, nghiên cứu thực tiễn về các lĩnh vực công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp, nhất là cấp cơ sở, đáp ứng với yêu cầu công tác trong tình hình mới.Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các lĩnh vực hoạt động công tác tư tưởng - văn hóa, nhất là các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Hiện đại hóa phương tiện làm việc của đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị, phóng viên các cơ quan báo chí để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã bám chắc nhiệm vụ công tác tư tưởng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX đề ra, đưa ra được các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội,... giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn và phù hợp với từng đối tượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Dương Ngô Ninh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất