• Đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là con đường bất định

  Đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là con đường bất định

  Từ khi mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Đông Âu, Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa tư bản (CNTB) và thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc, cố tình gieo rắc vào nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân lao động rằng: Con đường đi lên CNXH là bất định, không có thật.

 • Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, trong suốt quá trình đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; coi trọng phát triển toàn diện báo chí, coi báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí.  

 • “Bắt bệnh” thiếu niềm tin một cách mù quáng

  “Bắt bệnh” thiếu niềm tin một cách mù quáng

  Câu chuyện dù đã quen thuộc trong đời sống xã hội nhưng rất ít người đề cập thẳng thắn. Ấy là việc nhiều cá nhân thiếu niềm tin một cách mù quáng vào người tốt, cái tốt đang hiện hữu trong đời sống xã hội, rồi sinh ra tâm lý tiêu cực, bất mãn, thiếu trách nhiệm với tổ chức, cộng đồng, thậm chí là với chính mình. Đây là căn bệnh khá phổ biến ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng; rất cần được cơ quan chức năng sớm nhận diện, dập tắt.

 • Đấu tranh phản bác việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  Đấu tranh phản bác việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  (TG) - Gia Lai là địa phương điển hình cho sự đa dạng về sắc tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của đất nước. Sự đa dạng này một mặt tạo ra những nét phong phú, đa dạng, đặc sắc về văn hóa, con người, vùng đất của địa phương, là “sức mạnh mềm” đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với đặc điểm nêu trên, Gia Lai cũng là một vùng trọng điểm bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường xuyên chống phá quyết liệt 

 • Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Tiếng trống lệnh” và sức mạnh hiệu triệu

  Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Tiếng trống lệnh” và sức mạnh hiệu triệu

  Trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và nêu gương sáng để khởi phát, dẫn dắt cao trào cách mạng. Thực tế đó được minh chứng rõ nét, thuyết phục từ quá trình vận hành đánh “giặc nội xâm” ở Việt Nam thời gian qua.

 • Người đứng đầu đang ở đâu?

  Người đứng đầu đang ở đâu?

  Những năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, khiến dư luận nhân dân phấn khởi, đồng lòng ủng hộ và nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận.

 • Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước

  Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước

  (TG) - 75 năm sau khi ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

 • Những nhận định sai lệch của USCIRF về tôn giáo ở Việt Nam

  Những nhận định sai lệch của USCIRF về tôn giáo ở Việt Nam

  (TG) - Đầu tháng 5/2023, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) đã đưa ra các nhận định thiếu khách quan, sai lệch về tình hình tôn giáo Việt Nam, tiếp tục khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt - CPC”. Lợi dụng việc này, các trang mạng phản động đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

 • Tỉnh táo, nhạy bén trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

  Tỉnh táo, nhạy bén trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

  Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn coi công tác lý luận là bộ phận quan trọng, là nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng.

 • Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Phê phán luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, lợi dụng internet và mạng xã hội, thời gian qua, một số cá nhân, tổ chức phản động đã “mượn gió bẻ măng”, lộng ngôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 • Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

  Nhận diện “comment bẩn” từ thực tiễn online

  Lợi dụng mặt trái của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình tán phát các thông tin xấu độc, không đúng sự thật lên không gian mạng, rồi tạo ra các bình luận nhằm lôi kéo, kích động cộng đồng mạng tham gia, thành lập các hội, nhóm tự phát để bàn tán, chỉ trích, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín người khác.

 • Phủ định những luận điệu sai trái của thế lực thù địch về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Phủ định những luận điệu sai trái của thế lực thù địch về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  (TG) - Nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch đã không ngừng đưa ra những quan điểm sai trái về các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác -Lênin; phủ nhận tính đúng đắn, hợp lý của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thổi phồng khuyết điểm, hạn chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần sử dụng những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là vũ khí sắc bén, để phản bác quan điểm sai trái, đập tan mọi thủ đoạn, âm mưu của các thể lực thù địch.

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

 • Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Công lý và sự thật bác bỏ mọi sự xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình để phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc; ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam cũng như đấu tranh cho sư nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

 • Xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

  Xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

  (TG) - Lợi dụng các tiện ích của Internet, một số người chỉ vì “háo like, cuồng phây”, muốn thỏa mãn “quyền lực ảo” trên mạng xã hội mà đã vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho những thủ đoạn công kích, chống phá của các đối tượng xấu. Chính vì thế, xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là việc làm hết sức cần thiết, vừa cấp bách, vừa lâu dài. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất