• Xây dựng Đảng về tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

  Xây dựng Đảng về tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

  (TG) - Xây dựng Đảng về tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thực chất là tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội, làm cho quân đội trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân; cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng...

 • Quân đội xây dựng thế trận bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

  Quân đội xây dựng thế trận bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

  Nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định phương hướng chính trị, bản chất cách mạng của một Đảng chân chính. Bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng là một tất yếu khách quan, một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Vì vậy, Quân đội cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ NTTT của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong công cuộc đổi mới

  Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong công cuộc đổi mới

  (TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước được gần 40 năm và đạt rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ta ghi nhận và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức chống phá nhằm xuyên tạc, phủ nhận những kết quả đã đạt được trong công cuộc đổi mới của nước ta. Nhận diện và phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để góp phần khẳng định hơn nữa những kết quả không thể phủ nhận trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

 • Việt Nam quan tâm, bảo đảm quyền của các dân tộc

  Việt Nam quan tâm, bảo đảm quyền của các dân tộc

  Nhiều năm qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). Việt Nam đã bốn lần bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia thực thi Công ước CERD. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục xây dựng Báo cáo quốc gia CERD 5, qua đó khẳng định những thành tựu trong công tác nhân quyền nói chung và bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số nói riêng.

 • Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  (TG) -  Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử. 

 • Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

  Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

  Thành tích là kết quả tốt đẹp do sự cố gắng, nỗ lực mà đạt được. Thành tích đi liền với biểu dương, khen thưởng sẽ là động lực cho sự phát triển. Đáng tiếc hiện nay, “thành tích” (những yếu kém, tồn tại được che giấu ở những bản thành tích không thật thà) đã và đang bị một bộ phận cán bộ, đảng viên biến nó trở nên méo mó.

 • Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

 • Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

  Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

  Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

 • Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  Đà Nẵng: Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

  (TG) - Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và sự bùng nổ, phát triển nhanh của các trang mạng xã hội đã thu hút số lượng lớn người tham gia, trở thành một nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội, có ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến mọi người. 

 • Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

  Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

  Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay ngày càng phức tạp, tinh vi và nguy hiểm. Đấu tranh phòng, chống biểu hiện cơ hội về chính trị là một nhiệm vụ cấp bách, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng

  Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng

  (TG) - Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Quy định 96) thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

 • Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

  Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

  (TG) - Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc; những giá trị bất diệt, những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

 • Trà Vinh: Đấu tranh, phản bác âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo

  Trà Vinh: Đấu tranh, phản bác âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo

  (TG) - Kích động, chia rẽ, gây hận thù giữa các dân tộc, tôn giáo là âm mưu thâm độc lâu đời và không bao giờ từ bỏ của các thế lực thù địch, phản động nhằm phá hoại khối đại đoàn kết và làm suy yếu một quốc gia, dân tộc trong đó có Việt Nam.

 • Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

  Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

  Quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được ghi nhận, bảo đảm bằng pháp luật quốc gia và quốc tế. Thực chất, không có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận “nhân quyền cao hơn chủ quyền” và trong từng quốc gia luôn có giai cấp đóng vai trò trung tâm. Thế nên, những ai cổ xúy cho quan điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp” là hoàn toàn sai trái, cần phải bác bỏ.

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  (TG) - Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất