• Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

  Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

  Lắc thuyền tạo sóng là thao tác bình thường của những người làm nghề chài lưới. Theo đó, sau khi thả lưới, người ta bơi thuyền ra xa đón luồng cá, sử dụng hai chân giữ thăng bằng, nhún, lắc cho thuyền dập dềnh để tạo sóng, xua đàn cá bơi vào lưới.

 • Phát huy vai trò của sinh viên trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

  Phát huy vai trò của sinh viên trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

  (TG) - Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện cả nước có khoảng gần 2 triệu sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Đây là lực lượng đông đảo, có trình độ, nhiệt huyết, thường xuyên tham gia mạng xã hội, nếu được phát huy đây sẽ là binh chủng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản biện các luận điệu sai trái trên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông trong tình hình mới

  Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông trong tình hình mới

  (TG) - Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng là vấn đề mang tính quy luật, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài trong giai đoạn cách mạng mới.

 • Vai trò của phương tiện công tác tư tưởng trong đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch

  Vai trò của phương tiện công tác tư tưởng trong đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch

  (TG) - Trong công tác tư tưởng, phương tiện giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Nó không trừu tượng như các yếu tố khác cấu thành nên công tác tư tưởng, mà thường được biểu hiện dưới các dạng vật chất cụ thể trở thành cầu nối để chủ thể và đối tượng chuyển tải và tiếp thu nội dung của công tác tư tưởng. 

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của trí thức

  Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của trí thức

  (TG) - Chủ nghĩa Mác-Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn quan tâm tới đội ngũ trí thức và đánh giá cao vị trí, vai trò của trí thức trong đời sống xã hội nói chung, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội nói riêng.

 • Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác tuyên truyền của Việt Nam hiện nay

  Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về công tác tuyên truyền của Việt Nam hiện nay

  (TG) - Công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận diện để đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác tuyên truyền của của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng.

 • Bảo đảm quyền con người tại Việt Nam: Thắng lợi của sự thật và chân lý

  Bảo đảm quyền con người tại Việt Nam: Thắng lợi của sự thật và chân lý

  Ngày 11/10, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là một tin vui đối với nhân dân Việt Nam, và một lần nữa khẳng định sự đúng đắn trong chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển, bảo đảm tất cả người dân được hưởng các quyền con người, trong khuôn khổ luật pháp.

 • Tính tất yếu của “Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang”

  Tính tất yếu của “Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang”

  (TG) - Đối với mọi nhà nước trong mọi thời kỳ lịch sử, mọi vấn đề chính trị đều liên quan đến lợi ích và mục tiêu lợi ích của giai cấp cầm quyền, trong đó, lực lượng vũ trang (LLVT) hoặc các hình thức vũ trang ra đời và thực hiện chức năng của nó đều là biểu hiện về mặt chính trị của giai cấp cầm quyền. Việt Nam có đầy đủ những cơ sở lịch sử để khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với LLVT là một tất yếu.

 • Đống mối và bối bòng bong

  Đống mối và bối bòng bong

  Ca ngợi, tán dương những giá trị bề nổi, hào nhoáng của xã hội tư bản để làm đối trọng hạ thấp, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những phương thức, thủ đoạn đang được các thế lực thù địch ráo riết thực hiện. Bằng phương pháp lập ngôn so sánh, đối sánh, ám chỉ... thông qua phát ngôn của những đối tượng có tư tưởng cực đoan, bất mãn, họ hướng lái xã hội theo lối sống thực dụng, bàng quan với khát vọng quốc gia, dân tộc...

 • Đấu tranh, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống

  Đấu tranh, bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống

  Văn hóa truyền thống là hồn cốt của dân tộc, được coi như giá trị thương hiệu, quyền lực mềm, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

 • Xuất bản Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Xuất bản Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Trên chặng đường phát triển của mình, xuất bản với tính chất là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng có nhiệm vụ quan trọng trong phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội qua đó góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nền tảng văn hóa tinh thần của con người Việt Nam, đồng thời thông qua các xuất bản phẩm không chỉ giới thiệu với thế giới các giá trị văn hóa truyền thống người Việt, các thành tựu phát triển của Việt Nam, mà còn trực tiếp góp phần xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.  

 • Bác bỏ những luận điệu phản động!

  Bác bỏ những luận điệu phản động!

  (TG) - Nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công, trên các trang mạng xã hội của nhóm những người nhân danh dân chủ, đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam và các facebook cá nhân của những người “theo đóm”, “theo bả” của các thế lực thù địch đã đăng tải một số bài viết, với những luận điệu phản động, xuyên tạc sự thật. Trong đó, họ không chỉ phủ nhận ý nghĩa và giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 mà còn bẻ cong sự thật khi xuyên tạc việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, chọn con đường cứu nước theo quỹ đạo cách mạng vô sản là sai lầm; cho rằng Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dẫn đến đất nước mất “bao năm nội chiến” và “chậm phát triển như ngày nay”. ..

 • Phê phán những luận điệu phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Phê phán những luận điệu phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Một trong những âm mưu của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là đưa ra những quan điểm sai trái nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam.

 • Phai nhạt lý tưởng cách mạng - con đường dẫn đến “tự triệt tiêu mình”

  Phai nhạt lý tưởng cách mạng - con đường dẫn đến “tự triệt tiêu mình”

  Lý tưởng cách mạng là định hướng giá trị cốt lõi, xuyên suốt của người cộng sản, là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

 • Bảo vệ không gian mạng - yêu cầu cấp thiết

  Bảo vệ không gian mạng - yêu cầu cấp thiết

  Thời gian qua, tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đối với các nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất