Thứ Tư, 24/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 10/11/2022 16:51'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước (Chỉ thị 45-CT/TW) của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thanh thiếu nhi nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo được sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ của toàn xã hội cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển, đồng lòng của toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

3. Thông qua các hoạt động tuyên truyền Đại hội góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước, cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển toàn diện; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

4. Công tác tuyên truyền Đại hội phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo sự quan tâm của Nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong, ngoài nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội, đặc biệt là Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, nhất là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

2. Quá trình ra đời, phát triển những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam qua các kỳ Đại hội; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

3. Kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 - 2022, đặc biệt là 03 phong trào cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” 03 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác; các công trình, phần việc tiêu biểu của cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi trong và ngoài nước chào mừng Đại hội; nội dung tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội, các hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn.

4. Diễn biến không khí của Đại hội; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các phát biểu, thảo luận của đại biểu; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII; sự quan tâm, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước đối với Đại hội.

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn, bảo vệ hình ảnh cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau Đại hội.

6. Hoạt động chào mừng Đại hội ở trong và ngoài nước; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

III. CÁC HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Trên báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản, mạng xã hội

- Các cơ quan báo chí chủ lực, các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các tuyến tin, bài, phóng sự chuyên sâu tuyên truyền về diễn biến Đại hội, về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cử phóng viên tham dự, đưa tin, phản ánh các nội dung của Đại hội.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Xây dựng phóng sự chuyên đề phản ánh kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 phát trước phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền về Đại hội về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động, các bộ sản phẩm tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội.

- Biên tập, xuất bản, tái bản các xuất bản phẩm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

2. Tuyên truyền cổ động trực quantuyên truyền miệng

- Tổ chức lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên Trung ương và của hệ thống Đoàn các cấp thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân về ý nghĩa của Đại hội.

- Phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng, thiết kế bộ nhận diện, thi vẽ, thiết kế tranh cổ động và các sản phẩm truyền thông của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bố trí các băng zôn, khẩu hiệu, panô, ấn phẩm tuyên truyền trực quan về Đại hội tại các tuyến phố lớn, nhà ga, sân bay, khách sạn, các địa điểm công cộng, chú trọng tuyên truyền trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc, cuộc thi sáng tác các video clip trình bày ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xây dựng MV và lan toả ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Thông qua hội nghị nội bộ các cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội để thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Đoàn và tuổi trẻ bằng nhiều hình thức như: tổ chức các cuộc thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, xây dựng các video clip với phong cách phù hợp với thanh niên... Phát động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chú trọng các loại hình thể dục thể thao quần chúng lành mạnh đang được giới trẻ yêu thích.

3. Tổ chức tuyên truyền đối ngoại

- Biên tập một số ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sang tiếng Anh để tuyên truyền ở ngoài nước. Tuyên truyền về Đại hội thông qua các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước.

- Thông tin về Đại hội tới các tổ chức thanh niên trên thế giới, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước. Tuyên truyền về Thư chúc mừng Đại hội của các tổ chức thanh niên trên thế giới, các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước.

- Đăng tải các tin, bài trên chuyên mục tiếng Anh của Cổng Thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các trang cộng đồng phục vụ công tác quốc tế thanh niên. Làm việc với các tổ chức quốc tế, các tổ chức thanh niên ngoài nước có quan hệ công tác với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để giới thiệu, thông tin cho bạn bè thế giới về Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII.

4. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua đặc biệt gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng, đất nước vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội.

- Tuyên dương, gặp mặt, tôn vinh những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác.

- Gắn biển các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước chào mừng Đại hội.

- Tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhất là trên báo chí, cng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

2.Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương và Hội nghị báo cáo viên Trung ương.

- Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Trung tâm Báo chí của Đại hội.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc về Đại hội, về hình ảnh của đoàn viên, thanh niên.

3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống Đoàn các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

- Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp thông tin cho báo cáo viên cấp Trung ương tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11/2022; cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Hội nghị giao ban báo chí Trung ương ngày 06/12/2022.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Trung tâm Báo chí của Đại hội.

- Chủ trì phát động, trao giải cuộc thi thiết kế biểu trưng, thiết kế bộ nhận diện, thi vẽ, thiết kế tranh cổ động, sáng tác ca khúc, video clip, các sản phẩm truyền thông của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và phối hợp với các cơ quan báo chí lan toả, tuyên truyền về các sản phẩm.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn phát hành số báo đặc biệt và biên tập, xuất bản, tái bản các xuất bản phẩm chào mừng Đại hội.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao triển khai một số hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Phối hợp với Thành uỷ Hà Nội, Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị có liên quan hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các doanh nghiệp có nền tảng mạng xã hội để lan toả thông tin tích cực về Đại hội. Theo dõi, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, việc biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội; kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, xuyên tạc về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và tổ chức Đoàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai trái, không đúng định hướng.

6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt NamPhối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên truyền về các hoạt động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong đó lưu ý chỉ đạo:

- Tổ chức các tuyến tin, bài, phóng sự chuyên sâu tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; về những đóng góp của tổ chức Đoàn và thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay; về các nội dung, diễn biến chính của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cử phóng viên dự, đưa tin, phản ánh các nội dung của Đại hội.

- Lồng ghép tuyên truyền về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Đại hội Đoàn trên các chuyên mục của các Đài. Phát sóng trailer giới thiệu về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII liên tục từ ngày 10-16/12/2022. Xây dựng phóng sự chuyên đề phản ánh kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 phát trước phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

7. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương: Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng đến nhiều đối tượng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

8. Các cơ quan báo chí: Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền về các hoạt động của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước liên quan tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

V. KHẤU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027!
 2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam!
 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên!
 4. Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo!
 5. Tuổi trẻ Việt Nam tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 6. Tuổi trẻ Việt Nam dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn!
 7. Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên!
 8. Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước!
 9. Thanh niên Việt Nam xung kích tham gia hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc!
 10. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia!
 11. Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện sứ mệnh chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số!
 12. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
 13. Thanh niên Việt Nam xung kích, chủ động hội nhập quốc tế!
 14. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên Việt Nam!
 15. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng!
 16. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động!
 17. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 20. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất