Thứ Tư, 24/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 30/1/2023 14:59'(GMT+7)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội; đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong năm 2023.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới; góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy năm 2023, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

Quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Trung ương nhằm làm chuyển biến tích cực, sâu sắc về nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó nâng cao trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy thế mạnh, hiệu quả của loại hình tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ của cấp uỷ và hướng dẫn nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu cho cấp ủy triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2023. Tập trung đổi mới theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “nghẽn” thông tin định hướng từ cấp ủy cơ sở đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU NĂM 2023

1. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng tháng và đột xuất (nếu có) bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Dự kiến năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức 12 hội nghị định kỳ hàng tháng, trong đó có 8 hội nghị trực tuyến, 04 hội nghị trực tiếp; một số hội nghị được luân phiên tổ chức tại các bộ, ngành, địa phương.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị báo báo viên của ngành, địa phương; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức hội nghị luân phiên.

Căn cứ vào nội dung của từng hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy quyết định phạm vi mở điểm cầu tiếp sóng hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến.

2. Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

2.1. Về báo cáo viên

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội chủ động tham mưu cho các cấp ủy rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời rà soát thay thế những báo cáo viên không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW-BTGTW ngày 15/8/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Quan tâm, kiện toàn những người có trình độ, tâm huyết, kinh nghiệm và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội chủ động lập danh sách khi tiến hành kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Trung ương đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, gửi hồ sơ về Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo để Trung tâm tham mưu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành quyết định công nhận.

2.2. Về tuyên truyền viên cơ sở

- Căn cứ Quy chế 973 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp uỷ chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc thống nhất về số lượng và phương thức quản lý, tổ chức hoạt động, chế độ, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo cấp huyện hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

- Cấp uỷ cơ sở đảng ra quyết định công nhận, ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên hằng tháng, 03 bản tin (Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin Sinh hoạt chi bộ), Ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile “Tuyên giáo”), Sổ tay Báo cáo viên 2023, Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), các chuyên đề chuyên sâu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường biên soạn, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, nhất là tuyên truyền viên cơ sở để triển khai công tác tuyên truyền miệng.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình dư luận xã hội ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình; 06 tháng báo cáo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của cấp mình về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo).

- Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương nắm tình hình hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Trung ương, báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Về khảo sát, kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên

- Ban Tuyên giáo Trung ương giao Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tổ chức các đoàn khảo sát, kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế 340 của Ban Bí thư khoá X về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; Quy chế 973 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; chuẩn bị tổng kết 35 năm Bản tin Sinh hoạt chi bộ (sẽ có kế hoạch cụ thể).

- Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của cấp mình và của các tổ chức đảng trực thuộc.

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho cấp ủy tổ chức các lớp tập huấn về công tác tuyên truyền miệng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương.

- Ban Tuyên giáo cấp huyện tham mưu cho cấp ủy tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

Trong quá trình triển khai mở lớp tập huấn, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hỗ trợ Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội giới thiệu báo cáo viên giảng dạy các chuyên đề tại lớp tập huấn.

6. Thực hiện chế độ, chính sách trong công tác tuyên truyền miệng

¬ Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành chi trả phụ cấp Báo cáo viên Trung ương 6 tháng/một lần. Các tháng 5 và 11/2023, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội chủ động đề nghị, lập danh sách (xác nhận thời gian công tác thực tế của Báo cáo viên Trung ương đang công tác ở đơn vị) gửi về Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương để thực hiện việc chi trả.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy vận dụng thực hiện mức chi trả thù lao cho báo cáo viên theo quy định của Thông tư số 36/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính (Mục a, khoản 2, điều 5) .

- Căn cứ Quy chế 973 về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và tình hình, điều kiện thực tế của ngành, địa phương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp uỷ xây dựng quy định và hướng dẫn chi trả chế độ thù lao bồi dưỡng đối với đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở khi tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội bám sát hướng dẫn, nhiệm vụ của cấp ủy và nhu cầu thông tin của các nhóm đối tượng để lựa chọn, xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền miệng trong năm 2023, bảo đảm sự cân đối giữa thông tin cơ bản và thông tin thời sự để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời thông tin định hướng trước những sự kiện, vấn đề phức tạp, nhạy cảm được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm.

1. Về công tác xây dựng Đảng

- Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII ban hành; tập trung tuyên truyền quá trình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

- Tuyên truyền công tác và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tài liệu chính thống, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

¬- Tuyên truyền kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 theo Hướng dẫn số 83-HD/BTGTW ngày 05/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Về phát triển kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường, tháng 1/2023.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, quý, 6 tháng và năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của ngành, địa phương và cả nước.

- Tuyên truyền Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường

- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

- Tuyên truyền kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

- Tuyên truyền Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030...

- Tuyên truyền Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Tuyên truyền hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2023.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tuyên truyền những điểm mới và kết quả nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2023 - 2024.

- Tuyên truyền các hoạt động và thành tựu khoa học nổi bật năm 2022 và năm 2023; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tuyên truyền những chương trình lớn của Ngành Y tế trong năm 2022 và năm 2023; công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền các hoạt động thể dục - thể thao lớn trong năm 2023.

4. Về quốc phòng, an ninh

- Tuyên truyền Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023.

- Tuyên truyền tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh vừa bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023.

5. Về công tác đối ngoại

- Tuyên truyền đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

- Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

- Tuyên truyền quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và các nước, đối tác quan trọng của Việt Nam.

- Tuyên truyền những thành tựu và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

- Tuyên truyền những kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, nhiệm kỳ 2023 - 2025, cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống Liên Hợp quốc trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực.

- Tuyên truyền, định hướng chính trị về các sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2023 được dư luận xã hội quan tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của ngành, địa phương, đơn vị mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo) để điều chỉnh, bổ sung./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất