Thứ Sáu, 21/6/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Sáu, 17/5/2024 14:23'(GMT+7)

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày Khoa học và Công nghệ năm nay có chủ đề: "Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai", "Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia".

Tại Lễ kỷ niệm, PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết. hơn 10 năm qua, Học viện tổ chức thường niên Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh các nhà khoa học, khẳng định kết quả nghiên cứu khoa học của cộng đồng các nhà khoa học của Học viện.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Bắc, trong năm 2023 và những tháng đầu của năm 2024, các nhà khoa học của Học viện đã đạt được hiều thành tựu đáng khích lệ trong công tác nghiên cứu khoa học, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Học viện - trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân". Lời dạy của Người cũng chính là mục tiêu, sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra đối với khoa học và công nghệ nước nhà. Đảng không ngừng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để từng bước xây dựng, tích lũy sự hiểu biết, tri thức mới về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Các nhà khoa học của Học viện cũng đã đóng góp một phần vào quá trình phát triển nhận thức này.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Bắc, thời gian tới, hoạt động khoa học của Học viện sẽ tập trung vào một số định hướng lớn như: triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, góp phần vào kiên định, kiên trì củng cố và phát triển nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Mình phù hợp với tình hình thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học nhằm dự báo tình hình sát với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn; tổng kết toàn diện, hệ thống hóa lý luận về đường lối đổi mới sau 40 năm triển khai thực hiện để bổ sung vào kho tàng lý luận của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; thực hiện tốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Theo Báo cáo tại Lễ kỷ niệm, trong hơn 1 năm qua, hệ thống Học viện đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước về cả số lượng và chất lượng của từng nhiệm vụ, trong đó phải kể đến sự chủ động, tích cực triển khai Chương trình KX.02 để phục vụ trực tiếp cho Đại hội XIV của Đảng.

Tính từ 5/2023 - 5/2024, Học viện đã có 16 báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có liên quan, 8 báo cáo chuyên đề gửi Hội đồng Lý luận Trung ương và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới./.

VIỆT ĐỨC (TTXVN)
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất