• Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  (TG) - Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, coi đó vừa như một mục tiêu chiến lược, vừa như một giải pháp chủ đạo, cốt yếu để thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật xuất bản

  Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật xuất bản

  (TG) - Qua thực tiễn hơn 10 năm thi hành, các quy định của Luật Xuất bản năm 2012 đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nâng cao nhu cầu đọc của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, Luật Xuất bản cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập; chưa điều chỉnh được nhiều vấn đề mới và không phù hợp với xu thế phát triển của ngành Xuất bản. 

 • Cần có chiến lược để sách nói phát triển

  Cần có chiến lược để sách nói phát triển

  Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản giúp tạo ra sự đa dạng các sản phẩm, đồng thời tạo ra một thị trường xuất bản mới.  

 • Những giá trị mang tầm thời đại của Đề cương văn hóa Việt Nam

  Những giá trị mang tầm thời đại của Đề cương văn hóa Việt Nam

  (TG) - Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam. Với tính chất là một bản “đề cương” ngắn gọn, ra đời trong bối cảnh đặc biệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trải qua 80 năm nhưng những tư tưởng, quan điểm thể hiện trong Đề cương vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc.

 • Kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

  Kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

  Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực. Trong điều kiện hiện nay, nguồn lực cho phát triển văn hóa cần phải được gia tăng quy mô đầu tư gắn với phân bổ, sử dụng hiệu quả, tăng cường tính kết nối  giữa nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

 • Tết Quý Mão nói chuyện hình tượng mèo trong tem Bưu chính

  Tết Quý Mão nói chuyện hình tượng mèo trong tem Bưu chính

  Hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông đều phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành tem Tết.

 • Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

  Bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số diễn ra đồng bộ trên mọi lĩnh vực và mang lại nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

 • Khai mạc triển lãm “Khát vọng hòa bình”

  Khai mạc triển lãm “Khát vọng hòa bình”

  Ngày 9/1, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), triển lãm “Khát vọng hòa bình” và tọa đàm “Vì một nền hòa bình” được tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023) và 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2023).

 • Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là giá trị cốt lõi

  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là giá trị cốt lõi

  Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, Đảng ta xác định là: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.   

 • Triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Triển khai quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh

  (TG) - Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025; quá trình triển khai thực hiện cẩn trọng, có lộ trình cụ thể; lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí để tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế.

 • Chương trình Xuân Quê hương 2023 sẽ diễn ra vào ngày 14/1

  Chương trình Xuân Quê hương 2023 sẽ diễn ra vào ngày 14/1

  Năm nay, chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 14/1 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội, với sự tham gia của khoảng 3.000 đại biểu, trong đó có 1.000 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài.

 • Đề xuất giải pháp quản lý nội dung báo chí đa nền tảng ở Việt Nam hiện nay

  Đề xuất giải pháp quản lý nội dung báo chí đa nền tảng ở Việt Nam hiện nay

  (TG)-Báo chí đa nền tảng đang là một xu thế không thể đảo ngược của báo chí thế giới nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, cho đến nay, thực trạng phát triển báo chí đa nền tảng và vấn đề quản lý nội dung báo chí đa nền tảng ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra.

 • Đạo đức nghề nghiệp người làm báo: Nhìn từ công tác đào tạo, tuyển dụng và quản lý

  Đạo đức nghề nghiệp người làm báo: Nhìn từ công tác đào tạo, tuyển dụng và quản lý

  (TG)-Có thể nói, nếu ngành Y bao gồm những người có liên quan trực tiếp đến tính mạng con người và sức khỏe cộng đồng, thì ngành Báo chí lại bao gồm những người có tầm quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn đối với sự ổn định và phát triển bền vững của một chế độ xã hội - những người có thể “dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ”[1] - như lời GS.TS. Tạ Ngọc Tấn nói về cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà báo Trường Chinh. Chính vì đóng vai trò mang ý nghĩa sống còn như thế, nên đòi hỏi người làm báo phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, thực thi đạo đức nghề nghiệp và có ý thức rõ ràng trách nhiệm của cá nhân mình đối với xã hội, ngay từ trong quá trình lựa chọn, đào tạo nghề nghiệp đến khi tác nghiệp.

 • Lan tỏa, tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

  Lan tỏa, tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

  (TG) - Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đưa ra định hướng, quan điểm rõ ràng cho báo chí, đó là: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

 • Cần đầu tư xây dựng công trình văn hóa lớn mang tầm vóc của dân tộc

  Cần đầu tư xây dựng công trình văn hóa lớn mang tầm vóc của dân tộc

  Ngày 22/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều “tư lệnh” các bộ, ngành  như Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội… đã dự Hội nghị Tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất