• Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam

  Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam

  (TG) - Song song với Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”, sáng 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - Hà Nội đã khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam.

 • Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 và việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hiện nay

  Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 và việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hiện nay

  Thông qua những vấn đề căn cốt của công cuộc xây dựng nền văn hóa mới, bản Ðề cương cũng đặt nền móng cho việc xây dựng và phát triển con người. Con người vừa là chủ thể, vừa là khách thể của văn hóa, vừa là người sáng tạo ra văn hóa, đồng thời là sản phẩm của văn hóa...

 • Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

  Thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

  (TG) - Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ Trung ương đến địa phương...

 • Đề cương văn hóa Việt Nam với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Đề cương văn hóa Việt Nam với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  (TG) - 80 năm sau kể từ khi Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời (1943-2023), có thể khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không chỉ nhận thức được tầm quan trọng của văn hoá đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mà còn chú trọng xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - coi đó là một trong những nhiệm vụ vừa cấp thiết vừa thường xuyên, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển của đất nước.

 • Bình Dương: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức các giải thể thao

  Bình Dương: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tổ chức các giải thể thao

  (TG) - Ngày 21/02/2023, tại Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã diễn ra buổi làm việc giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương về việc thống nhất công tác phối hợp tuyên truyền và tổ chức các giải thể thao hàng năm.

 • Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

  Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng trong việc định hướng, xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

 • Khai thác “mỏ vàng” di sản văn hóa của Việt Nam

  Khai thác “mỏ vàng” di sản văn hóa của Việt Nam

  (TG) - Trong “thế giới phẳng” hiện nay, khi “cơn lốc” của toàn cầu hóa đang tạo ra nhiều cơ hội cho các quốc gia xích lại gần nhau hơn, nhưng cũng dễ làm lung lay gốc rễ, xóa nhòa truyền thống, phai nhạt bản sắc văn hóa của các dân tộc, thì không có “phép mầu nhiệm” nào đáng quý hơn ngoài việc phải kiên tâm, bền chí bảo tồn, giữ vững cho được những di sản thế giới của người Việt đã được thế giới vinh danh.

 • Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

  Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943: Ngọn cờ tập hợp trí thức tham gia cách mạng

  (TG) - Có một câu hỏi đặt ra là, vì sao cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sức lôi cuốn nhiều trí thức, các nhà hoạt động xã hội có xu hướng chính trị khác với Đảng Cộng sản đến với cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng qua hiện tượng Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, chúng ta có thể tìm thấy một trong những câu trả lời.

 • Phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực điện ảnh

  Phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm trong lĩnh vực điện ảnh

  Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân ngày càng được chú trọng, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho mỗi cá nhân. Để đáp ứng kịp thời đòi hỏi ngày càng cao của cộng đồng, các loại hình nghệ thuật được đầu tư bài bản cả về chất và lượng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, một số loại hình nghệ thuật, nổi lên là hoạt động điện ảnh đang bộc lộ nhiều bất cập đòi hỏi cần được chấn chỉnh kịp thời.

 • Bộ Văn hóa công bố Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

  Bộ Văn hóa công bố Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

  Đề án yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải xác định rõ chủ đề, nội dung tuyên truyền mang tính giáo dục cao, hướng tới nhiều đối tượng, có sức lan tỏa sâu rộng, tiết kiệm, thiết thực...

 • Phát triển công nghiệp văn hóa trước yêu cầu của thời đại

  Phát triển công nghiệp văn hóa trước yêu cầu của thời đại

  Các sản phẩm, dịch vụ của công nghiệp văn hóa không chỉ giúp khẳng định thương hiệu quốc gia mà còn đóng góp doanh thu không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Việt Nam đã hình thành một số thị trường sản phẩm và dịch vụ văn hóa, tuy nhiên, sức cạnh tranh của sản phẩm không cao, chưa có các sản phẩm văn hóa đại chúng có sức thu hút trên toàn cầu. Tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp văn hóa là cần thiết, nhưng song song với đó là cần nâng cao vai trò quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng để thị trường này phát triển đúng hướng.

 • Công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

  Công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

  Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 69/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư.”

 • Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  (TG) - Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, coi đó vừa như một mục tiêu chiến lược, vừa như một giải pháp chủ đạo, cốt yếu để thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 • Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật xuất bản

  Kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật xuất bản

  (TG) - Qua thực tiễn hơn 10 năm thi hành, các quy định của Luật Xuất bản năm 2012 đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nâng cao nhu cầu đọc của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, Luật Xuất bản cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập; chưa điều chỉnh được nhiều vấn đề mới và không phù hợp với xu thế phát triển của ngành Xuất bản. 

 • Cần có chiến lược để sách nói phát triển

  Cần có chiến lược để sách nói phát triển

  Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản giúp tạo ra sự đa dạng các sản phẩm, đồng thời tạo ra một thị trường xuất bản mới.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất