• Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

  Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

  (TG) - Ngày nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang có bước phát triển đột phá, nhiều biến đổi khó lường, nhiều đổi thay chưa bao giờ tính đến và biết đến. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang cho toàn nhân loại một hy vọng về sự thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt của cuộc sống từ kinh tế đến chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường... và làm thay đổi mọi nhận thức, tư duy, nếp sống, thói quen thường có của con người trên mọi nẻo đường, ngõ ngách của cuộc sống trên toàn thế giới.

 • Hà Tĩnh: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  Hà Tĩnh: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Thực hiện chủ đề “Tự soi, tự sửa” đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

  Phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

  (TG) - Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 • Đào tạo báo chí phù hợp với chuyển đổi số

  Đào tạo báo chí phù hợp với chuyển đổi số

  Phương thức tiếp cận thông tin của công chúng thay đổi đòi hỏi người làm báo cần được trang bị nhiều kỹ năng, nghiệp vụ, trong đó cần đáp ứng tốt các yêu cầu về sử dụng kỹ thuật - công nghệ hiện đại.

 • Những điểm mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

  Những điểm mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

  (TG) - Ngày 8/2/2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (gọi tắt là Quy định 57). Quy định 57 thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, phù hợp với đối mới công tác cán bộ nói chung. Quy định 57 bao quát tất cả 3 cấp đào tạo lý luận chính trị, gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bên liên quan trong việc hoạt động đào tạo lý luận chính trị từ Trung ương tới cơ sở. 

 • Để báo, tạp chí của Đảng là ngọn cờ tư tưởng, là cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân

  Để báo, tạp chí của Đảng là ngọn cờ tư tưởng, là cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân

  (TG) - Bài viết “Cần phải xem báo Đảng” ngắn gọn nhưng súc tích, khái quát cao như phong cách viết vốn có của Bác. Đến nay, sau 68 năm bài báo ra đời, câu chuyện Bác nêu vẫn còn tính thời sự và có giá trị gợi mở cho chúng ta suy nghĩ về 2 vấn đề: một là, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo Đảng; hai là, về “bệnh lười” đọc báo Đảng của cán bộ, đảng viên. 

 • Bắc Giang: Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho giảng viên trường chính trị

  Bắc Giang: Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho giảng viên trường chính trị

  (TG) - Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (KGM) là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng hiện nay; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, trong đó có đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Trong cuộc đấu tranh này, bên cạnh chú trọng tới phẩm chất, năng lực và trình độ nhận thức của đội ngũ giảng viên, cần quan tâm hơn nữa tới việc tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng đấu tranh.

 • Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch

  Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch

  (TG) - Để ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại trên mạng internet và đảm bảo an ninh truyền thông đòi hỏi phải có nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong đó có giải pháp về kỹ thuật, công nghệ.

 • Phát triển ý thức phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường Quân đội

  Phát triển ý thức phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường Quân đội

  (TG) - Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo  xác định phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn là một trong những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của quân đội và dân quân, tự vệ trong thời bình.

 • Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở Lào Cai

  Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở Lào Cai

  (TG) - Từ việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng, công tác dân vận của Đảng bảo đảm thực chất và hiệu quả, từ năm 2012, Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận tại cơ sở. Đây là khâu đột phá, cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Gia Lai

  Hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Gia Lai

  (TG) - Gia Lai luôn xác định công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác này là góp phần quan trọng giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá đúng thực trạng, kịp thời đề ra những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; từ đó, tạo ra sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 • Mạng xã hội VCNet với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo

  Mạng xã hội VCNet với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo

  (TG) – Mặc dù mới ra đời, mạng xã hội VCNet đã thể hiện rõ hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, VCNet cần xác định được hướng đi đúng và cần được quan tâm đầu tư về mọi mặt để tiếp tục thu hút đông đảo người dùng, qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. 

 • Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy ở các trường chính trị

  Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy ở các trường chính trị

  (TG) - Việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới.

 • Xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

  Xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

  (TG) – Đó là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến vào sáng 24/11.

 • Tăng cường tuyên truyền về tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công đối với đồng bào vùng Tây Bắc

  Tăng cường tuyên truyền về tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công đối với đồng bào vùng Tây Bắc

  (TG) - Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin dịch vụ hành chính công (thông tin HCC) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng Tây Bắc đã từng bước mang lại cho khu vực này những kết quả cơ bản, tích cực trong cải cách hành chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất